Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3350, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 26.01.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ciprofloksacin og redusert luktesans.

Dato for henvendelse: 26.01.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3350, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung mann med Crohns sykdom behandles med adalimumab (Humira) og blir innlagt med høy feber og forhøyet CRP. Han behandles initialt med benzylpenicillin (Penicillin) og gentamicin (Garamycin) med overgang til ampicillin (Pentrexyl) og gentamicin (Garamycin). Siden tilføyes metronidazol (Flagyl). Etter tre uker utskrives pasienten med metronidazol og ciprofloksacin (Ciproxin). To uker etter utskrivelsen klager pasienten over redusert luktesans. Han angir å kunne smake forskjell på surt, søtt, bitter og salt. Legen har sjekket og funnet at ciprofloksacin kan endre luktesansen og spør om dette er forbigående eller varig?

SVAR: I følge den godkjente norske preparatomtalen er endret luktesans en svært sjelden (<0,01 %), men kjent bivirkning av ciprofloksacin (1). RELIS har også sett på SPC til de andre legemidlene og heller ikke her funnet at de har endret luktesans som kjent bivirkning (2). Det er ikke angitt om endringen er forbigående eller varig.

RELIS har søkt i de medisinske databaser MedLine og Embase og funnet svært lite litteratur om ciprofloksacin og endret luktesans. Det finnes et fåtall av artikler som beskriver legemiddelindusert tap av smakssans og nevner endring av luktesans. Her er antibiotika beskrevet som en felles gruppe og i den ene artikkel nevnes både ciprofloksacin, ampicillin og metronidazol som mulige legemidler som kan gi endringer i smaks- eller luktesans. Det nevnes mange mulige årsaker til at luktesansen endres og det nevnes også at smakssansen ikke nødvendigvis endres samtidig. Også i disse artiklene fremgår det ikke om endringen er forbigående eller varig og det angis at da flere faktorer kan påvirke smaks- og luktesansen kan være vanskelig å si noe om (3, 4).

RELIS har tidligere svart på et lignende spørsmål om et annet legemiddel og da vi ikke har funnet noen nyere litteratur gjengis svaret nedenfor (5):
Essensielle smaker som salt, sur, bitter og søt kan erkjennes uten luktesans, mens andre krever et samspill mellom smak- og luktesans. På grunn av dette kan pasienter med anosmi ofte klage over at maten har lite smak, og dette kan være bakgrunn for at de søker lege. Ved testing er oftest smaksansen intakt. De tre viktigste årsakene til forstyrret luktesans er betennelse (ofte allergi), infeksjon (virus) og traume. Forstyrret luktesans på grunn av betennelse er lettest reversibel, mens viral årsak kan i enkelte tilfeller føre til nevrosensorisk skade og permanent tap av luktesans. Irreversibelt tap sees oftest etter hodetraume. Forstyrrelse av smak og luktesans kan derfor være komplikasjoner til grunnsykdommer som rhinitt og øvre luftveisinfeksjoner hvor antibiotika brukes. En fransk kilde nevner 118 pasienter som utviklet dysomia etter akutt rhinitt som ble observert i 36 mnd. Seks pasienter fikk normal luktesans innen 11 mnd, mens delvis recovery ble observert hos 45 % innen en periode på 14 mnd.

Det er viktig å utrede pasienten både for et eventuelt smakstap og den endrede luktesansen slik at det ikke kun foreligger en subjektiv beskrivelse av hendelsen. Vi oppfordrer også til at dette tilfellet rapporteres som en mistenkt bivirkning.

Konklusjon
Endret luktesans er en svært sjelden bivirkning av ciprofloksacin. Om en endring er varig eller forbigående er ikke mulig å forutsi med sikkerhet. Hvis fenomenet er reversibelt kan en slik prosess ta flere måneder.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ciproxin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. desember 2008).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (søk: 28. januar 2010).
  3. 3. Doty RL, Shah M et al. Drug-induced taste disorders. Drug safety 2008; 31 (3): s. 199-215.
  4. 4. Doty RL, Bromley SM. Effects of drugs on olfaction and taste. Otolaryngol Clin N Am 2004; 37: 1229-54.
  5. 5. RELIS database 2002; spm.nr. 1895, RELIS Vest. (www.relis.no)