Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3432, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.04.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Finasterid og mannlig fertilitet

Dato for henvendelse: 12.04.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3432, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mannlig pasient som bruker finasterid (Propecia) med god effekt på hårtap lurer på om legemidlet kan påvirke hans sædkvalitet? Er det noen som helst grunn til at menn skal slutte med finasterid hvis de planlegger å få barn?

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere utredet effekt av finasterid på mannlig fertilitet og referansene 1 og 2 oversendes spørsmålsstiller.

Finasterid har trolig mildt reduserende effekter på spermieantall, sædvolum og spermiemotilitet, men ingen effekt på spermiemorfologi. Disse effektene synes også å være reversible ved seponering. Langtidsstudier tyder ikke på økt antall nye seksuelle bivirkninger ved økt behandlingslengde, men de lengste studiene har bare oppfølging av behandling i inntil seks år. Bivirkningene ser ikke ut til å være til hinder for normal fertilitet (1).

Man har ingen data som tilsier at det innebærer noen økt risiko for misdannelser dersom far har benyttet finasterid før og under unnfangelse, og dette anses derfor som trygt (2).

Flere kasuistikker beskriver bedring av azoospermi og oligospermi ved seponering av finasterid (3, 4)

Konklusjon
Finasterid kan påvirke sædkvaliteten. Effektene ser ut til å være milde og reversible, og ser ikke ut til å være til hinder for normal fertilitet. Hos pasienter som utredes for infertilitet bør finasterid seponeres da dette kan åpne for mindre invasiv fertilitetsbehandling.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2852, RELIS Midt-Norge (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2007; spm.nr. 2386, RELIS Midt-Norge (www.relis.no/database)
  3. 3. Glina S, Neves PA et al. Finasteride-associated male infertility. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2004; 59(4): 203-5.
  4. 4. Liu KE, Binsaleh S et al. Propecia-induced spermatogenic failure: a report of two cases. Fertil Steril 2008; 90(3): 849.e17-9.