Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3469, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.04.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vurdering av artikkel vedrørende selvmordsrelatert adferd under SSRI-behandling

Dato for henvendelse: 12.04.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3469, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En artikkel av Peter R. Breggin om selvmordsrelatert adferd, aggresjon og mani som følge av SSRI-behandling er publisert i International Journal of Risk in Medicine. Kan RELIS gjøre en vurdering i forhold til om innholdet er vitenskapelig holdbart? I tillegg ønskes en vurdering av Breggin som kritiker i psykiatrien/psykofarmakologien.

SVAR: Peter R. Breggin
Breggin er utdannet lege fra Harvard College i USA og senere psykiater. Han har forfattet en rekke artikler og bøker hovedsaklig innenfor feltet klinisk psykofarmakologi, de siste årene i hovedsak i tidsskrifter hvor han selv har roller i redaksjonen. Siden 2003 har han drevet privat praksis i Ithaca, USA (1). Breggin har også vært benyttet som ekspertvitne i flere rettsaker omkring legemiddelbehandling i psykiatrien (1-3). I noen av disse sakene har Breggins vitnemål blitt forkastet av retten under anklage om at de har vært basert på personlig overbevisning fremfor vitenskapelig dokumentasjon (2, 3).

En fullstendig og rettferdig vurdering av Breggin som kritiker innenfor psykiatri er en for stor oppgave for RELIS ettersom han har 50 års praksis som lege og over 40 års praksis som psykiater. I denne perioden har han publisert et 30-talls artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og et tyvetalls bøker om psykiatrisk behandling. I hovedsak har Breggins argumentasjon innenfor psykiatri i hele denne perioden fokusert på nytte og effekt av samtale- og psykoterapi, samt uønskede effekter/bivirkninger av legemiddelbehandling, elektrokonvulsiv behandling (ECT) og biologiske forklaringsmodeller for behandling

Artikkelen
Den omtalte artikkelen er publisert i to tidsskrifter (4, 5). Breggin er "Editorial consultant" innen feltet psykiatri for førstnevnte (4) og "Founding Editor and Consultant" for sistnevnte (5). Artikkelen har flere svakheter utover at den er publisert i tidsskrifter hvor forfatteren selv har roller i redaksjonen. Det er også en høy grad av referanser til egne publikasjoner i artikkelen. Artikkelen beskriver ensidig kasustikker og små studier hvor pasienter eller store andeler av pasienter gitt selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har reagert med selvmord/selvmordstanker, aggresjon og mani. Breggin argumenterer i sin artikkel for at inntak av SSRI ofte fører til en rekke mentale og adferdsrelaterte bivirkninger. RELIS kan ikke finne at det på bakgrunn av de refererte studier og kasuistikker kan argumenteres for dette. Det er generelt upresist å angi generaliserte, absolutte forekomstfrekvenser fra kasuistikker og studier hvor antallet pasienter er lavt. Dette gjelder spesielt på områder der det totale antallet behandlet med legemidlet/legemiddelgruppen er svært høyt, som for SSRIer. RELIS understreker at vi ikke har gått gjennom alle Breggins referanser i artikkelen.

Breggins fokus på symptomene; selvmordsforsøk/selvmordsrelatert adferd, aktivering av hypomani/mani, aggresjon/endret adferd og akatisi etter behandling med SSRI har likevel noe for seg. Alle symptomene/bivirkningene er omtalt i de godkjente norske preparatomtalene (SPC) for de ulike SSRI enten under avsnittet med advarsler og forsiktighetsregler eller under bivirkninger (6). Breggins artikkel er publisert før en større gjennomgang av selvmord og selvmordsrelatert adferd etter SSRI-behandling ble igangsatt av Food and Drug Administration (FDA) i 2004, som resulterte i endringer i SPC for alle SSRI i USA mai 2007. Breggins presenterte selv dette materialet for FDA i forbindelse med dette arbeidet (7). Konklusjonene fra gjennomgangen ble også tatt til følge i Europa og i Norge i mars 2008 da det ble inntatt advarsler om økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord i SPC for alle godkjente antidepressiva (8).

RELIS vurdering av artikkelens innhold er i hovedsak at de bivirkninger av SSRI-behandling som omtales er i dag kjente bivirkninger som er beskrevet i de respektive SPCer, men måten dataene er presentert på i Breggins artikkel forteller ingenting om faktisk frekvens av, eller risiko for de ulike bivirkningene. Vår mening er at Breggins i artikkelen gir inntrykk av at bivirkningene forekommer hyppigere enn det de gjør i praksis. Noen momenter fra artikkelen er likevel verdt å merke seg for klinikere. Suicidalitet (til dels også aggresjon og mani) er, uansett frekvens, svært alvorlige bivirkninger for de som rammes, og det er viktig at forskrivende lege er klar over assosiasjonen til SSRI og forsøke å identifisere disse pasientene gjennom tett oppfølging ved oppstart og doseøkning. Breggin angir noen kliniske symptomer han mener kan være prediktive for selvmordsrelatert adferd, aggresjon og mani som følge av SSRI-behandling i artikkelens oppsummering.

Referanser
  1. 1. Breggin P. Psychiatric drug facts. www.breggin.com. (6. mai 2010).
  2. 2. Freedman M. A Headache For Novartis. Forbes.com. http://www.forbes.com/forbes/2001/0723/060.html (Publisert: 23. juli 2001).
  3. 3. Gorman C. Prozac's Worst Enemy. Time Magazine. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,981579,00.html (Publisert: 10. oktober 1994).
  4. 4. Breggin PR. Suicidality, violence and mania caused by selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): a review and analysis. International Journal of Risk in Medicine 2003/2004; 16: 31-49.
  5. 5. Breggin PR. Suicidality, violence and mania caused by selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): a review and analysis. Ethical Human Sciences and Services 2003; 5(3): 225-46.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtaler (SPC). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  7. 7. Food and Drug Administration (USA). Antidepressant use in children, adolescents, and adults. www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/default.htm (Sist oppdatert: 2. mars 2010).
  8. 8. Samdal H, Kvande KT. Oppdatering av preparatomtaler – Antidepressiva og selvmordsrelatert adferd. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____66726.aspx (Sist gjennomgått: 11. februar 2008).