Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3510, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.06.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Langtidsbehandling med polyetylenglykol hos eldre

Dato for henvendelse: 11.06.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3510, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: På et sykehjem har ni av ti pasienter fått erstattet daglig laktulosebehandling med polyetylenglykol (Movicol). Fast dosering er én pose mandag, onsdag og fredag. Pasientene er i alderen 84-96 år. Det skrives mye om elektrolyttforstyrrelser hos barn, men hvordan reagerer eldre på dette midlet ved langtidsbehandling? Anbefalingen er ikke mer enn to uker sammenhengende behandling. Finnes det noen studier om langtidsbehandling med makrogol til eldre? Bør man måle elektrolytter jevnlig? Og hvordan skal man følge opp behandlingen dersom pasienten i tillegg står på kaliumsparende diuretika?

SVAR: I henhold til godkjent norsk preparatomtale (SPC) er makrogol, polyetylenglykol (PEG 3350), et osmotisk virkende laksativum, indisert for korttidsbehandling ved obstipasjon. Anbefalt dosering for Movicol til eldre er opp til 2-3 doseposer per dag, initialt én dosepose daglig. I likhet med andre laksativa anbefales ikke Movicol for langvarig bruk. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride to uker, men kan om nødvendig repeteres. Pasientene bør vurderes av lege hvis tilstanden ikke er forbedret etter to uker. Det er også angitt at dersom pasienter utvikler symptomer som tyder på forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (for eksempel ødem, kortpusthet, økende slapphet, dehydrering eller hjertesvikt) skal behandlingen med PEG avbrytes umiddelbart og elektrolyttstatus skal kontrolleres. Eventuelle forstyrrelser i elektrolyttstatus bør behandles. Movicol inneholder også elektrolytter: Natrium, kalium, klorid og bikarbonat (1).

I en randomisert, placebokontrollert studie blant 304 pasienter i aldersgruppen 20-92 år, hvor 75 pasienter var over 65 år, fikk pasientene 17 gram PEG 3350 (uten elektrolytter) daglig i seks måneder. Totalt 170 pasienter fullførte hele studien og ingen forskjeller i bivirkninger eller elektrolyttverdier ble observert mellom behandlings- og placebogruppen. Det ble heller ikke observert forskjeller i gruppen av eldre pasienter. Forfatterne konkluderer med at PEG3350 uten elektrolytter er trygg behandling i opptil seks måneder også uten elektrolyttilskudd (2).

I en åpen studie blant 311 pasienter i aldersgruppen 19-95 år, hvor 117 pasienter var over 65 år, fikk pasientene 17 gram PEG 3350 (uten elektrolytter) daglig i tolv måneder. Totalt 184 pasienter fullførte hele studien og bivirkninger som ble registrert var milde til moderate: gastrointestinale plager som diaré, løs avføring, flatulens og kvalme. Det var ingen signifikante endringer i hematologiske- eller elektrolyttverdier, verken i studiegruppen som helhet eller gruppen av eldre pasienter. Forfatterne konkluderer med at PEG3350 (uten elektrolytter) er trygg behandling i opptil tolv måneder også uten elektrolyttilskudd (3).

I en finsk randomisert, dobbeltblindet studie blant 62 pasienter i aldersgruppen 66-99 år, med gjennomsnittsalder 86 år fikk pasientene 12 gram PEG 4000 med eller uten elektrolyttilskudd 1-2 ganger daglig, eller annenhver dag i fire uker. Det ble ikke foretatt analyser i de ulike doseringsregimene, men PEG 4000 med og uten elektrolyttilskudd ble vurdert som like effektive uten noen klinisk relevante forskjeller i hematologiske verdier eller elektrolyttverdier (4). Nummeret bak PEG (3350 og 4000) angir molekylvekten på polyetylenglykolmolekylene i preparatet.

Ulike retningslinjer og terapianbefalinger ved forstoppelse understreker alle at behandlingen må individualiseres og tilpasses eventuelle underliggende årsaker. Den vitenskapelige dokumentasjonen på effekt av ulike terapier er sparsom (5-7). Ved kronisk forstoppelse bør det gis råd om rikelig drikke, fiberrik kost, økt fysisk aktivitet, fornuftige avføringsvaner og eventuell bruk av volumøkende avføringsmiddel eller laktulose. PEG er et makromolekyl, som virker ved volumekspansjon i tarmen. Selv om nær halvparten av pasientene har nytte av midlet, vil omtrent 1/7 oppleve mageplager som følge av den kroniske bruken av avføringsmiddel. Stoffet absorberes ikke og gir liten eller ingen utskillelse av væske eller ioner. Det påvirker dermed ikke kroppens væske- eller elektrolyttbalanse i betydelig grad. PEG kan, i likhet med laktulose, brukes som et førstehåndsmiddel for obstipasjon (7).

Konklusjon
Studier med PEG tyder på at preparatet er effektivt hos omtrent halvparten av pasientene og trygt selv ved daglig bruk i opptil ett år. Virkningsmekanismen taler for at elektrolyttnivåene påvirkes lite, noe som understøttes av studier. Elektrolyttnivåene bør følges hos pasienter med symptomer på elektrolyttforstyrrelser eller med andre risikofaktorer, som for eksempel diabetes eller nyresykdom. Det er ikke nødvendig med annen oppfølging eller prøver enn ellers for pasienter som behandles med diuretika.

RELIS har her ikke tatt hensyn til pris i forhold til valg av laksativ behandling da vi ikke har direkte tilgang til aktuelt sykehjems innkjøpspriser og disse eventuelt vil variere med leverandør og over tid.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29. januar 2007).
  2. 2. Dipalma JA, Cleveland MV et al. A randomized, multicenter, placebo-controlled trial of polyethylene glycol laxative for chronic treatment of chronic constipation. Am J Gastroenterol 2007; 102(7): 1436-41.
  3. 3. Di Palma JA, Cleveland MV et al. An open-label study of chronic polyethylene glycol laxative use in chronic constipation. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25(6): 703-8.
  4. 4. Seinelä L, Sairanen U et al. Comparison of polyethylene glycol with and without electrolytes in the treatment of constipation in elderly institutionalized patients: a randomized, double-blind, parallel-group study. Drugs Aging 2009; 26(8): 703-13.
  5. 5. American Gastroenterological Association. Constipation. NIH Publication No. 07–2754. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/constipation/index.htm (Juli 2007).
  6. 6. World Gastroenterology Organization. Practice guidelines. Constipation 2007.
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Forstoppelse hos voksne. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 29. april 2009).