Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3587, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.09.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Isotretinoin og anabole steroider

Dato for henvendelse: 20.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3587, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Det etterspørres informasjon om mulige interaksjoner mellom anabole steroider og isotretinoin.

SVAR: Anabole steroider er en samlebetegnelse på legemidler i ATC-gruppe A14A som omfatter androstanderivatene androstanolon, stanozolol, metandienon, metenolon, oksymetolon, kinbolon, prasteron, oksandrolon, noretandrolon samt estrenderivatene nandrolon, etylestrenol og oksaboloncipionat. Ingen av disse finnes som markedsførte legemidler i Norge (1).

Det er velkjent at anabole steroider i betydelig utstrekning misbrukes for å fremme muskelutvikling og øke fysisk yteevne. Dette skjer innen organisert idrett, men mest i ulike kroppsbygger- og treningsmiljøer, også langt ned i aldersgruppene. Den store brukergruppen er ungdom på jakt etter den «perfekte» kropp. Stoffene brukes uten kunnskap om konsekvensene, og dosene er ofte meget høye. Slik bruk er medisinsk uberettiget og idrettslig uetisk. Fordi dette er et aktuelt problem, omfatter den videre omtalen derfor også virkningene ved bruk av høye doser (2, 3).

Bivirkninger
Ved substitusjonsbehandling i tilnærmet fysiologiske doser er bivirkninger sjeldne og oftest milde. Ved misbruk (doping) vil det også være viktig for bivirkningsforekomsten hvilke kombinasjoner av stoffer som benyttes.

Akne, som er eneste godkjente indikasjonsområde for isotretinoin, er en vanlig og forventet bivirkning av anabole steroider.

Bruk av suprafysiologiske doser androgener hemmer videre gonadotropinfrigjøring fra hypofysen. Det fører til redusert spermatogenese og infertilitet. Redusert testisvolum og azoospermi sees ved svært høye doser. Paradoksalt kan androgentilførsel også føre til feminisering, særlig manifestert som gynekomasti. Årsaken er økt omdannelse av androgener til østrogener (aromatisering), som stimulerer vekst av mannens brystkjertelvev. Alopeci er en bivirkning som kan sees hos begge kjønn ved bruk/misbruk av høyere doser androgene anabole steroider. Psykiske forandringer er relativt vanlig. Androgener har flere effekter som kan innebære uheldige langtidsvirkninger på hjerte-kar-systemet. Selv innen det fysiologiske konsentrasjonsområdet gir testosteron en lett reduksjon i HDL og heving av LDL. Disse endringene er mer uttalte ved høye doser av eksogent androgen. Det er rapportert om økt forekomst av hjerteinfarkt hos yngre menn som misbruker androgene anabole steroider (doping). Økt plateaggregasjon er også beskrevet. Hematologisk ses polycytemi fordi androgener stimulerer erytropoesen. Polycytemi kan også i blant sees ved substitusjonsbehandling i antatt fysiologiske doser (3).

Interaksjoner
Interaksjonspotensialet for anabole steroider vil selvsagt kunne variere mellom de ulike substansene, men er bare i begrenset grad beskrevet på substansnivå. Generelt for androgener er man oppmerksom på fare for interaksjoner med: Blodfortynnende behandling, andre kortikosteroider, blodsukkerregulerende behandling, legemidler med potensiale for å gi leverskade og legemidler som påvirker stoffskiftet. Leverbivirkninger er kjent for isotretinoin, og det foreligger derfor en teoretisk risiko for en farmakodynamisk interaksjon med forhøyet risiko for leverbivirkninger. RELIS har ikke funnet interaksjoner mellom anabole steroider og isotretinoin beskrevet i litteraturen. Dette betyr ikke nødvendigvis at interaksjoner ikke kan forekomme, men bare at dette ikke er studert eller rapportert (3-8).

Konklusjon
Anabole steroider er en samlebetegnelse på tolv legemidler i ATC-gruppe A14A. Ingen av disse finnes som markedsførte legemidler i Norge. Generelt for androgener er man oppmerksom på fare for interaksjoner med: Blodfortynnende behandling, andre kortikosteroider, blodsukkerregulerende behandling, legemidler med potensiale for å gi leverskade og legemidler som påvirker stoffskiftet. Leverbivirkninger er kjent for isotretinoin, og det foreligger derfor en teoretisk risiko for en farmakodynamisk interaksjon med forhøyet risiko for leverbivirkninger. RELIS har ikke funnet interaksjoner mellom anabole steroider og isotretinoin beskrevet i litteraturen. Dette betyr ikke nødvendigvis at interaksjoner ikke kan forekomme, men bare at dette ikke er studert eller rapportert. Akne, som er eneste godkjente indikasjonsområde for isotretinoin, er forøvrig en vanlig og forventet bivirkning av anabole steroider.

Referanser
  1. 1. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/DDD Index 2010. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ (sist oppdatert: 27. oktober 2009)
  2. 2. Solheim A. Dopingbruk og helsevesenet. Tidsskr nor Lægeforen 2005; 125 (21): 3060.
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (17. september 2010).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin Orifarm. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 11. februar 2010).
  5. 5. Eiermann B (red.). Janusinfo - Swedish Finnish Interaction X-referencing. http://www.janusinfo.se/sfinx/interactions/index_menus.jsp (20. september 2010).
  6. 6. Drug Interactions Checker (USA). http://www.drugs.com/drug_interactions.html (20. september 2010).
  7. 7. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions 2008; 8th ed.
  8. 8. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (17. september 2010).