Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3956, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.09.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Blødningsfare ved tanntrekking for legemidler og polycytemia vera

Dato for henvendelse: 14.09.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3956, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med moden abscess i jeksel er aktuell for trekking av tann. Pasienten har polycytemia vera (PV) og bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E) 160 mg*1, dipyridamol (Persantin) 75 mg*2 og hydroksykarbamid (Hydrea) 500 mg i doseringen 19 tabletter/uke. Kan pasientens PV eller legemidler gi økt blødningsfare ved eventuell tannekstraksjon?

SVAR: RELIS har tidligere utredet problemstillingen for acetylsalisylsyre og dipyridamol og oppsummert: Ved mindre oralkirurgiske inngrep, slik som ved tannekstraksjon, anbefales ikke å seponere platehemmere som acetylsalicylsyre og dipyridamol. Risikoen ved å seponere anses som høyere enn risikoen for postoperativ oral blødning, med mindre det foreligger spesielle forhold hos pasienten som vesentlig øker blødningsrisikoen. Ved samtidig bruk av to platehemmere vil blødningsrisikoen generelt være noe forhøyet, men resultater fra én studie tyder på at behandlingen bør fortsettes under tanninngrep også i disse tilfellene (1). Hydroksykarbamid er naturlig nok assosiert med en del blodbivirkninger (benmargsdepresjon, leukocytopeni, megaloblastose, trombocytopeni og anemi), men ikke direkte med økt blødningsrisiko (2).

PV kan gi økt blødningsrisiko, og basert på en kasuistikk har Badner og medarbeidere i 1991 oppsummert at PV-pasienter krever nøye preoperativ planlegging ved større inngrep, samarbeid med Spesialist i hematologi og forlenget postoperativ oppfølging da blødninger kan forekomme så sent som 5-10 dager etter inngrepet (3). Referanse 3 er vedlagt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 6169, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Hydroxurea Medac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. september 2009).
  3. 3. Badner VM, Lawrence C et al. Polycythemia vera: dental management considerations. Spec Care Dentist 1991; 11(6): 227-30.