Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4212, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.05.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av antidepressivum til pasient med hemofili B og ADHD

Dato for henvendelse: 22.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4212, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mannlig pasient har hemofili B moderat grad og depresjon. Det er ønskelig å forsøke et antidepressivum, og førstevalg ville vært SSRI om det ikke var kontraindikasjoner. Pasienten behandles for øvrig med metylfenidat (Ritalin) for ADHD. RELIS har tidligere utredet hemofili A og depresjon (1), gjelder de samme betraktninger her: at man bør velge annet preparat enn SSRI?

SVAR: Hemofili A (faktor VIII-mangel) og B (faktor IX-mangel) er klinisk umulige å skille fra hverandre da dannelsen av blodplate-pluggen inntrer normalt, men stabiliseringen av pluggen med fibrin er svekket fordi det dannes utilstrekkelige mengder trombin (2). De samme genrelle betraktningene gjelder i forhold til selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og blødning for hemofili A og B: SSRI og andre antidepressive legemidler med serotoninhemming kan gi økt risiko for blødning. Mekanismen for dette antas å være redusert plateaggregering grunnet nedsatt nivå av serotonin i blodplatene. Sammenhengen med gastrointestinal blødning er best dokumentert. SSRI vil altså ikke påvirke koagulasjonssystemet, men vil altså kunne gi økt blødningsrisiko via platehemming. Blødningsrisiko antas å øke med dose og graden av serotoninhemming (1).

SSRIer er assoiert med økt blødningsrisiko, men det er noe uenighet i litteraturen om hvor stor den faktiske risikoen er. Det er imidlertid enighet om at risikopasienter (blant annet pasienter med hemofili) ved behov bør gis et antidepressivum med lav affinitet til serotoninreseptorer (3-5). Antidepressiva med lav grad av serotoninreopptakshemming og dermed antatt lavest risiko for blødning er for eksempel bupropion, mianserin, mirtazapin, moklobemid, doksepin og nortriptylin, samt reboksetin (1, 5).

Det foreligger få data på mulige farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjoner mellom metylfenidat og antidepressiva. Da både antidepressiva og sentralstimulerende midler virker på de samme reseptorer i sentralnervesystemet, kan ikke farmakodynamiske interaksjoner utelukkes. Metylfenidats virkemekanisme er knyttet til hemming av dopamin, men også noradrenalin- og serotoninnivået påvirkes. Det finnes én publisert rapport på samtidig bruk av metylfenidat og fluoksetin hos en 10 år gammel gutt som fikk hallusinasjoner uten at det kunne fastslås om kombinasjonen eller fluoksetin alene var årsaken. Videre er det en publisert rapporter på metylfenidat og sertralin der en pasient fikk serotonergt syndrom og en fikk delir, samt to på metylfenidat og bupropion på henhioldsvis kramper og hjerteinfarkt (6).

Det er en teoretisk risiko for økte kardiovaskulære bivirkninger/risiko for hypertenisve reaksjoner når behandling med monoaminooksidasehemmere (MAOIs) kombineres med metylfenidat. Interaksjoner er mindre sannsynlig for selektive MAOI enn for ikke-selektive MAOIs (7). Det er teoretisert mye rundt samspillet mellom de ulike nevrotransmitterene, og konsekvensene av manipulasjon av serotonin, dopamin og noradrenalin. Summen av transmitterenes gjensidige påvirkning på hverandre synes vanskelig å forutsi, og det er uklart hvilken klinisk relevans dette har i forhold til preparatvalg. Det foreligger rapporter som indikerer at metylfenidat kan hemme metabolismen av antidepressiver (TCA og SSRI). Plasmakonsentrasjonsmåling og dosejustering kan være nødvendig (8).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 1566, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. [Tittel]. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 30. april 2009).
  3. 3. Halperin D, Reber G. Influence of antidepressants on hemostasis. Dialogues Clin Neurosci 2007; 9(1): 47-59.
  4. 4. Vidal X, Ibáñez L et al. Risk of upper gastrointestinal bleeding and the degree of serotonin reuptake inhibition by antidepressants: a case-control study. Drug Saf 2008; 31(2): 159-68.
  5. 5. Küçükaycan M, Van Den Eede F et al. [Antidepressants and the risk of bleeding: Article in Dutch]. Tijdschr Psychiatr 2012; 54(3): 225-34.
  6. 6. RELIS database 2010; spm.nr. 4065, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  7. 7. RELIS database 2010; spm.nr. 4398, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
  8. 8. RELIS database 2010; spm.nr. 3705, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)