Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4255, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.06.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Abstinenssymptomer hos nyfødt etter mors bruk av alimemazin og kodein/paracetamol

Dato for henvendelse: 22.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4255, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Mor har brukt alimemazin (Vallergan) x4 og kodein/paracetamol (Paralgin Forte) x6 i siste del av svangerskapet. Barnet er nå to dager gammelt, men har fortsatt sitring og svetteanfall som oppfattes som abstinenssymptomer. Hvor lenge kan dette henge i?

SVAR: Det er stor variasjon i varigheten av abstinenssymptomer hos nyfødte, og derfor vanskelig å gi noe presist anslag også i det aktuelle tilfellet. Trolig vil symptomene i de aller fleste tilfellene gradvis avta og forsvinne i løpet av 5-7 dager, men det kan også gå langt raskere.

I litteraturen finnes enkelte beskrivelser av abstinenssymptomer hos spedbarn etter mors bruk av kodeinholdige preparater i siste del av svangerskapet (1-3). RELIS har ikke funnet beskrevet abstinenssymptomer etter bruk av alimemazin i svangerskapet, men dette kan likevel ikke utelukkes, da legemidlet brukes lite utenfor Skandinavia og derfor er lite omtalt i litteraturen.

Reynolds og medarbeidere beskriver to tilfeller hvor nyfødte barn fikk abstinenssymptomer og cerebrale infarkt etter mors bruk av hostestillende preparater med innhold av kodein, men omtaler også kasuitikkene beskrevet under og oppsummerer at irritabilitet, nedsatt matlyst og unormale bevegelser er de vanligste symptomene ved kodeinabstinens (1).

Mangurten beskriver et nyfødt barn med tremor, diaré, hyperaktivitet, irritabilitet, økt muskeltonus og moro-refleks. Tredje dag var tremoren mindre og avføringen normal. Fjerde dag så man ikke lenger tremor (2). I en annen kasuistikk beskriver Mangurten et nyfødt barn som var irritabelt og urolig ("jittery"). Tremoren vedvarte og undersøkelse etter 18 timer avdekket kraftige bevegelser av alle ekstremiteter ved stimuli, fjernt blikk, dårlig sugeevne og økt spyttsekresjon. Barnet ble gitt kodein 0,4 mg/kg subkutant og i løpet av 15 minutter så man symptombedring. To til tre timer senere kom plagene tilbake og barnet fikk en ny dose kodein. Etter 33 timer fikk barnet igjen tremor og det ble da gitt fenobarbital. Symptomene avtok over de neste 24 timene, og ved fire dagers alder hadde barnet ingen tremor og god appetitt. Fenobarbital ble gradvis trappet ned og seponert ved ni dagers alder. Barnet ble utskrevet tolvte dag (2).

Van Leeuwen beskriver et barn som tredve timer etter fødselen fikk diaré, oppkast, irritabilitet, feber, dårlig sugeevne og svak moro-refleks. Barnet ble verre over de neste seks timene med tremor og rastløshet. Det ble da gitt kodein 0,4 mg/kg subkutant. Dosen ble gjentatt etter tre timer hvorpå markert bedring tilkom. Kodeindosen ble så redusert med 10% etter tredje dose, men etter fjerde dose kom symptomene tilbake, og det ble på nytt gitt kodein 0,4 mg/kg. Det ble så gitt fenobarbital som erstatning for kodein og symptomene forsvant gradvis i løpet av 24 timer. Van Leeuwen oppummerer at uro, hyperirritabilitet, tremor, gråt, søvnløshet, oppkast, diaré, gjesping, nysing og feber er de vanligste symptomene på opioidabstinens, og at debut av symptomer er sett fra fødsel til fjerde dag. God respons på kodeininjeksjon bekrefter diagnosen (3).

Kodein har, i likhet med mange andre opioider, økt halveringstid hos nyfødte, og vil derfor kunne akkumuleres og gi bl.a. respirasjonsdepresjon ved utstrakt bruk hos mor sent i svangerskapet (4). Hos ultraraske omsettere via cytokrom P450 (CYP) 2D6 vil effekten kunne være uventet sterk fordi disse raskt oppnår høye morfinkonsentrasjoner i plasma etter terapeutiske doser kodein (5).

Konklusjon
Det er stor variasjon i varigheten av abstinenssymptomer hos nyfødte, og derfor vanskelig å gi noe presist anslag også i det aktuelle tilfellet. I de aller fleste tilfellene vil symptomene gradvis avta og forsvinne i løpet av 5-7 dager, men det kan også gå langt raskere. Kodein har, i likhet med mange andre opioider, økt halveringstid hos nyfødte, og vil derfor kunne akkumuleres og gi et protrahert forløp ved utstrakt bruk hos mor sent i svangerskapet.

Referanser
  1. 1. Reynolds EW, Riel-Romero RM et al. Neonatal abstinence syndrome and cerebral infarction following maternal codeine use during pregnancy. Clin Pediatr (Phila). 2007 Sep;46(7):639-45.
  2. 2. Mangurten HH, Benawra R. Neonatal codeine withdrawal in infants of nonaddicted mothers. Pediatrics. 1980 Jan;65(1):159-60.
  3. 3. Van Leeuwen G, Guthrie R et al. Narcotic withdrawal reaction in a newborn infant due to codeine. Pediatrics. 1965 Oct;36(4):635-6.
  4. 4. Magnani B, Evans R. Codeine intoxication in the neonate. Pediatrics. 1999 Dec;104(6):e75.
  5. 5. Helland A, Spigset O et al. Problem forte - er kombinasjonen paracetamol og kodein rasjonell? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2084-7.