Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4361, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.10.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sertralin og cystisk fibrose

Dato for henvendelse: 04.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4361, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med cystisk fibrose er satt på sertralin (Zoloft). Hans depresjon er bedre og han har ingen subjektiv forverring av sin lungelidelse. I forbindelse med videreføring av behandlingen etterspørres om fortsatt sertralinbehandling kan ha betydning for pasientens cystiske fibrose?

SVAR: RELIS har ikke funnet beskrevet at sertralin direkte skulle påvirke lungesykdom som cystisk fibrose (CF). Respiratoriske bivirkninger som bronkospasmer og dyspné er beskrevet for sertralin, men disse er ikke blant de hyppigst forekommende. Gastrointestinale bivirkninger kan potensielt forverre ernæringsstatus. Når det gjelder interaksjonsrisiko er sertralin en mild til moderat hemmer av cytokrom P450 (CYP) isoenzym 2D6. Over dette enzymet metaboliseres i all hovedsak andre psykofarmaka, og dette bør derfor ikke være spesielt problematisk i forhold til behandling av lungesykdommen. Også de aller fleste antibiotika kan kombineres med sertralin. Ett unntak er linezolid, som er en svak reversibel og ikke-selektiv MAO-hemmer, og som av hensyn til risikoen for serotonergt syndrom, ikke skal gis til pasienter som får sertralin (1). Linezolid er trolig lite brukt hos CF-pasienter i Norge, men beskrives internasjonalt som et mulig behandlingsvalg ved meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) (2).

Ved søk i medisinske litteraturdatabaser (Medline, EMbase) finnes få artikler om medikamentell behandling av depresjon hos pasienter med CF. Jain og Lolak slår fast at det generelt er få studier på farmakologisk behandling av angst og depresjon hos pasienter med kronisk lungesykdom, men nevner sertralin og paroksetin som medikamenter som vanligvis er godt tolerert. Hos pasienter med CF er litteratur som evaluerer intervensjoner for psykiatrisk sykdom i praksis ikke-eksisterende (3). Levenson anfører i sin gjennomgang av psykisk sykdom hos lungesyke at det ikke er noen åpenbare kontraindikasjoner for standard behandling av psykiske plager hos pasienter med CF (4).

Oppsummert har RELIS ikke funnet grunn til å advare mot bruk av sertralin hos CF-pasienter når behandlingen vurderes effektiv og pasienten ikke opplever bivirkninger eller annen negativ innvirkning på lungesykdommen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29. august 2012).
  2. 2. Keel RA, Schaeftlein A et al. Pharmacokinetics of intravenous and oral linezolid in adults with cystic fibrosis. Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55(7): 3393-8.
  3. 3. Jain A, Lolak S. Psychiatric aspects of chronic lung disease. Curr Psychiatry Rep 2009; 11(3): 219-25.
  4. 4. Levenson JL. Psychiatric issues in pulmonary disease. Prim Psychiatry 2007; 14 (3): 25-8