Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4784, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 07.10.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ecovag i tre sykluser mot bakteriell vaginose

Dato for henvendelse: 07.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4784, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller har hørt at det skal være en fordel å ta Ecovag vaginalkapsler i tre menstruasjonssykluser for å behandle bakteriell vaginose. Stemmer dette og er dette noe vi bør anbefale apotekkunder?

SVAR: Ecovag vaginalkapsler er et preparat til forebygging og behandling av kløe, svie, tørrhet, lukt og/eller lett økt utflod forårsaket av en ubalanse i den vaginale normalfloraen. Preparatet inneholder melkesyrebakteriene Lactobacillus gasseri og Lactobacillus rhamnosus, som i følge produsenten skal sørge for produksjon av melkesyre og hydrogenperoksid for å unngå kolonisering og vekst av patogene sykdomsorganismer (1).

Bakteriell vaginose er karakterisert av mangel på melkesyrebakterier, økning i pH og av antall anaerobe vaginale bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis. Mer enn 50% av infeksjonene er asymptomatiske, men symptomer kan være økt hvitgrå utflod som lukter, særlig etter samleie og under menstruasjon (2). Tilførsel av melkesyrebakterier skal teoretisk kunne ha en gunstig effekt ved bakteriell vaginose, men dokumentasjonen på dette er mangelfull (3).

Helsedirektoratet har nylig gitt ut nye, faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Her angis det at symptomgivende bakteriell vaginose skal behandles med antibiotika (metronidazol peroralt/intravaginalt eller klindamycin vaginalt). Over 30% av pasientene får likevel residiv. I retningslinjene angis det at lokal behandling med humane laktobasiller, som de som finnes i Ecovag, trolig kan hindre residiv, men det gis ingen anbefalinger om bruk av slike preparater - verken forebyggende eller til behandling av bakteriell vaginose (4).

Generelt finnes det en del studier gjort på bruk av melkesyrebakterier for å forebygge og behandle bakteriell vaginose, men det mangler store, godt designede studier som dokumenterer effektene av dette. Det foreligger for eksempel usikkerhet knyttet til optimal administrasjonsvei (peroral eller vaginal), hvilke bakterier og bakteriestammer som er mest effektive, dose og behandlingsvarighet (5).

Bruk av Ecovag i flere sykluser
Påstanden om at det skal være en fordel å ta Ecovag i tre sykluser for å behandle bakteriell vaginose kan stamme fra en studie publisert i 2008 (6). I studien ble 100 kvinner med bakteriell vaginose behandlet med klindamycin vaginalt og deretter randomisert til to grupper. 50 kvinner tok Ecovag vaginale kapsler og 50 kvinner tok vaginale placebokapsler i 10 dager etter at klindamycinkuren var fullført og i etterkant av tre påfølgende menstruasjoner. Kvinnene leverte prøver av vaginalt sekret etter hver menstruasjon. Prøvene ble brukt til å vurdere om de var kvitt infeksjonen. Etter den første menstruasjonen var 32 av 50 (64 %) i Ecovag-gruppa, og 37/50 (74%) i placebogruppa kvitt infeksjonen (p=0,12). Ikke alle kvinnene leverte imidlertid slike prøver etter hver menstruasjon. De som hadde levert prøver som på et eller annet tidspunkt i løpet av studieperioden (seks menstruasjonssykluser) viste at de var kvitt infeksjonen, ble derfor klassifisert som infeksjonsfrie også etter første behandling med antibiotika og vaginalkapsler. Når man tok hensyn til dette var det 37/50 (74%) i Ecovag-gruppa og 39/50 (78%) i placebogruppa som kunne klassifiseres som infeksjonsfrie etter første behandling (p=0,82).

I samme studie tok det lenger tid før kvinnene i Ecovag-gruppa fikk residiv enn kvinnene i placebogruppa (p=0,027). Etter seks måneder oppfølging var 65% av kvinnene i Ecovag-gruppa infeksjonsfrie, mens 46% av kvinnene i placebogruppa var infeksjonsfrie (p=0,06) (6). Vi har ikke funnet andre, tilsvarende studier der man har brukt de samme melkesyrebakteriene med samme dosering og doseringsintervall for behandling og/eller forebyggende behandling av bakteriell vaginose.

KONKLUSJON
Påstanden om at det skal være en fordel å ta Ecovag vaginale kapsler i tre sykluser kan stamme fra en klinisk studie av kvinner med bakteriell vaginose. I studien fant man ingen forskjeller mellom de som brukte Ecovag og de som brukte placebo i forhold til om de ble infeksjonsfrie etter antibiotikabehandling og en kur med vaginalkapsler. Etter seks måneders oppfølgingstid fant man imidlertid at det tok lenger tid til residiv for de som brukte melkesyrekapslene etter tre påfølgende menstruasjoner sammenlignet med de som brukte placebo. Studien det refereres til er relativt liten, og vi har ikke funnet flere studier som kan bekrefte effekten av Ecovag ved slik bruk.

Ved symptomatisk bakteriell vaginose skal pasienten behandles med antibiotika. Flere kilder angir at melkesyrebakterier kan bidra til å forebygge residiv, men det finnes ingen entydig dokumentasjon på hvilke typer bakterier og bakteriestammer, doser og behandlingstid som bør brukes. Basert på den dokumentasjon som finnes er det ikke grunn til rutinemessig å anbefale bruk av Ecovag i tre påfølgende menstruasjonssykluser til alle med bakteriell vaginose. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte vil ha effekt av melkesyrebakterier for å forebygge residiv etter bakteriell vaginose.

Referanser
  1. 1. Bifodan. Ecovag. http://www.ecovag.com/OTC_vaginal_capsules-12.aspx (4. oktober 2013).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Bakteriell vaginose. http://www.legehandboka.no/ (4. oktober 2013).
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 2589, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  4. 4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2013 (IS 2030). http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten/Publikasjoner/IS-2030_nett_low.pdf (4. oktober 2013).
  5. 5. Sobel JS. Bacterial vaginosis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com (Sist oppdatert: September 2013).
  6. 6. Larsson P-G, Stray-Pedersen B et al. Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with bacterial vaginosies reduce the recurrence rate; a 6-month, double-blind, randomized, placebo-controlled study. BMC Women's health 2008; 8: 3. doi: 10.1186/1472-6874/8/3.