Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4863, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 19.12.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og valg av p-piller

Dato for henvendelse: 19.12.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4863, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung jente behandles med nitrazepam (Mogadon), lamotrigin (Lamictal) og levetiracetam (Keppra) mot epilepsi. Nå har hun behov for p-piller. Ser at lamotriginspeil reduseres ved samtidig bruk av p-piller og pasientens mor har hørt at effekten av p-pillene også reduseres slik at det ikke er "sikker" prevensjon. Er dette tilfelle? Er det generelt noen p-piller som bør foretrekkes?

SVAR: Det er kjent at en del antiepileptika (for eksempel karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon) er enzyminduserende og øker aktiviteten av visse leverenzymer i cytokrom P-450-systemet. Dette øker nedbrytningen av østrogenkomponenten i p-piller slik at serumkonsentrasjonen blir for lav til å gi den ønskede beskyttelse mot graviditet. Lamotrigin er ikke enzyminduserende, men kan derimot selv påvirkes av hormonell antikonsepsjon (1).

Østrogener, kombinasjons-p-piller og lamotrigin
Det er ikke grunn til å forvente redusert effekt av kombinasjons-p-piller ved bruk av lamotrigin, men få studier har undersøkt dette. Østrogen kan indusere glukuronidkonjugerende enzymer og reduserer derved serumkonsentrasjonen av lamotrigin. Økning i epileptiske anfall har vært rapportert ved slik interaksjon. Lamotriginkonsentrasjonen kan øke i det p-pillefrie intervallet og gi bivirkninger. Verdens helseorganisasjon (WHO) med flere anser at østrogenholdig prevensjon vanligvis ikke bør benyttes samtidig med lamotrigin (1-5).

Gestagener og lamotrigin
Det er i liten grad undersøkt om gestagener påvirker plasmakonsentrasjon av lamotrigin, og de få studier som foreligger har vist motstridende resultater. Ved bruk av desogestrel er det i en liten studie (N=10) rapportert økt konsentrasjon av lamotrigin, altså motsatt av det man observerer ved bruk av østrogenholdige preparater. Økningen varierte imidlertid betydelig (20-100%) mellom pasientene. Britiske retningslinjer for bruk av prevensjon konkluderer med at rene gestagenpreparater kan forskrives uten restriksjoner til pasienter som bruker lamotrigin (1-4).

Det er ikke kjent at nitrazepam og levetiracetam påvirker hormonell antikonsepsjon, men utskillelsen av nitrazepam kan reduseres noe av kombinasjons-p-piller. Den kliniske betydningen av dette er usikker, men ved tegn til benzodiazepinbivirkninger bør nitrazepamdosen vurderes redusert (4, 5).

Administrasjonsformer som gir lav plasmakonsentrasjon av tilført gestagen, så som hormonspiral og implantat, forventes å gi ubetydelig effekt på lamotriginkonsentrasjonen. Ved bruk av kombinasjons-p-piller vil man forvente at de lavere doserte formuleringene (20 versus 30 mikrogram etinyløstradiol) vil gi minst effekt på lamotriginkonsentrasjonen, men dette vil neppe ha noen klinisk betydning ettersom man uansett må monitorere og dosejustere lamotrigin. Dosejustering bør basereres på effekt/bivirkninger av lamotrigin eller på konsentrasjonsmålinger (2-5).

Når det gjelder hvilke p-piller som bør foretrekkes angir Statens legemiddelverk at p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel bør være førstevalg siden vi har mest kunnskap om denne kombinasjonen. Dette er også førstevalg basert på dagens kunnskap om tromboserisiko for p-piller med ulike progestogener. Blant de de rene gestagenpreparatene bør p-piller (minipiller) med desogestrel være førstevalg (6).

Referanser
  1. 1. Rytter E, Johannessen SI et al. Medikamentell antikonsepsjon hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123(12): 1674?–?5.
  2. 2. Johansen M, Solhaug V. P-piller til kvinner som bruker lamotrigin. Nor Farmaceut Tidsskr 2008; 116(2): 16.
  3. 3. Schultz Johansen J, Holager T. Prevensjon og bruk av lamotrigin. Utposten 2011; 4: 38-9.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (18. desember 2013).
  5. 5. Baxter K, Preston CL editors. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (19. desember 2013).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/prevensjonsguide-hormonell/