Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5227, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.11.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Etonogestrel-etinyløstradiol vaginalring ved granulomatøs polyangiitt

Dato for henvendelse: 06.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5227, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan en 31 år gammel kvinne med Wegeners granulomatose bruke Etonogestrel-etinyløstradiol vaginalring (NuvaRing)? Hun behandles med rituksimab (MabThera). Spørsmålsstiller finner ingen direkte kontraindikasjon, men er usikker på om vaskulitt kan regnes som trombofil tilstand? Pasienten har ingen familieanamnese med tromber.

SVAR: Hos pasienter med ANCA-positiv vaskulitt (antistoffer mot cytoplasmatiske antigener i nøytrofile granulocytter og i monocytter) er forekomsten av dyp venetrombose forhøyet. Det er postulert at dette kan skyldes sirkulerende antiplasminogen antikropper. ANCA påvises hos mer enn 90% av pasientene med granulomatøs polyangiitt (tidligere angitt som Wegeners granulomatose) (1, 2). I en prospektiv kohortstudie (n=180) fant Merkel og medarbeidere en insidens av dyp venetrombose på 7,0 tilfeller per 100 personår hos pasienter med granulomatøs polyangiitt. Tilsvarende tall for en kohort av friske svenske menn (n=855) var 0,31 tilfeller per 100 personår, mens man i en kohort av pasienter med revmatoid artritt (n=1271) fant en insidensrate på 0,26 per 100 personår (3).

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for etonogestrel-etinyløstradiol vaginalring angis kjent tilegnet predisposisjon for venøs tromboembolisme som kontraindikasjon. Det angis videre at: "Produkter som inneholder levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron er forbundet med lavest risiko for venøs tromboembolisme. Andre produkter som NuvaRing kan ha opptil to ganger så høy risiko for venøs tromboembolisme. Beslutningen om å bruke andre produkter enn de med lavest risiko for venøs tromboembolisme må kun tas etter å ha diskutert dette med kvinnen for å sikre at hun forstår risikoen for venøs tromboembolisme med NuvaRing, hvordan nåværende risikofaktorer påvirker denne risikoen og at risikoen for venøs tromboembolisme er størst det første året. Dokumentasjon viser også at risikoen er økt når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer" (4).

KONKLUSJON
Den forhøyede risikoen for tromboembolisk sykdom hos pasienter med granulomatøs polyangiitt (tidl. Wegeners granulomatose) tilsier at denne pasientgruppen bør tilbys et av antikonsepsjonsmidlene som gir lavest mulig tilleggsrisiko, fortrinnsvis rene gestagenpreparater.

Referanser
  1. 1. Falk RJ, King Jr TE et al. Clinical manifestations and diagnosis of granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) and microscopic polyangiitis. Version 18.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 31. januar 2014).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Granulomatøs polyangiitt (GPA). http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 20. august 2013).
  3. 3. Merkel PA, Lo GH et al. Brief communication: high incidence of venous thrombotic events among patients with Wegener granulomatosis: the Wegener's Clinical Occurrence of Thrombosis (WeCLOT) Study. Ann Intern Med 2005; 142(8): 620-6.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) NuvaRing. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 9. mai 2014).