Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5420, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 24.03.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Effekt av Medox mot revmatiske smerter?

Dato for henvendelse: 24.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5420, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Et apotek har fått spørsmål fra en pasient med revmatisk sykdom som i den senere tid har begynt med naturmiddelet Medox. Etter oppstart har vedkommende merket bedring av sykdommen, med mindre smerter. Han har i tillegg klart å trappe ned dosen av prednisolon uten problem. finnes det noen ny dokumentasjon på virkning av Medox ved revmatiske sykdommer? Er det kjent om Medox inneholder andre stoffer, for eksempel steroider?

SVAR: Medox er i følge produsentens hjemmesider et 100% naturlig kosttilskudd bestående av fargestoffer fra blåbær og solbær. Produktet inneholder en standardisert mengde antocyaner som er en gruppe antioksidanter. Produsenten påstår at Medox styrker immunsystemet og heler betennelser i kroppen (1).

Hjemmesiden til Medox har mange henvisninger til forskning, og det hevdes at dette gjør Medox til et helt unikt produkt som skiller seg fra andre kosttilskudd ved å være vitenskapelig dokumentert (1). Hoveddelen av studiene det refereres til er laboratoriestudier. Dette er en type studier som på generell basis ikke er egnet til å si noe om effekt ved inntak, men som kan benyttes til å utarbeide hypoteser som kan testes i kliniske studier. Vi har ikke vurdert enkeltstudiene, men etter vår mening kan ikke slike studier brukes som argument for at Medox har en vitenskapelig dokumentert klinisk effekt.

Når det gjelder effekt på inflammatoriske sykdommer så trekker produsenten frem enkelte studier på dette på sin hjemmeside. Referansene er utilstrekkelig beskrevet, men ut fra de opplysningene som er gitt mener vi å ha funnet de omtalte studiene. Den første er en norsk randomisert, placebokontrollert studie på friske, frivillige i alderen 40-74 år (2). Det er ikke oppgitt om studien er blindet. Det er verdt å merke seg at pasienter med kroniske sykdommer, også inflammatoriske ble ekskludert fra studien, og at studien ikke har målt endringer i helse for pasientene. Det er kun målt enkelte inflammasjonsparametre i blodprøver etter tre ukers bruk av Medox. Det ble påvist en større reduksjon av disse parametrene i behandlingsgruppen, men det er ikke mulig å si noe om klinisk effekt ut fra denne studien.

En annen studie, som det lenkes til på hjemmesiden hevdes å skulle støtte påstandene om effekt på inflammatoriske sykdommer (1). Denne studien er en ren laboratoriestudie gjort på humane cellekulturer. Forfatterne konkluderer med at de aktive stoffene i Medox (antocyaner) kan bidra til å beskytte leverceller hos overvektige (3). Dette må være å regne som en hypotese som kan danne grunnlag for videre forskning og kan etter vår mening ikke tas til inntekt for en klinisk effekt av Medox.

Hjemmesiden henviser også til en klinisk dobbeltblindet, randomisert placebokontrollert studie på hjerte- og karsykdom som skal være utført ved Universitetet i Messina, Italia (1). Den eneste studien vi finner som kan passe til beskrivelsen er en laboratoriestudie der forskerne har benyttet blodprøver fra fire friske, frivillige (4). Studien er altså verken klinisk, dobbeltblindet, randomisert eller placebokontrollert slik det påstås, og kan følgelig heller ikke brukes til å si noe om effekten av Medox.

Vi har ved søk i medisinske litteraturdatabaser ikke funnet kliniske studier der effekten av Medox eller lignende produkter er undersøkt. Vi kan heller ikke se at produsenten av Medox henviser til slike studier på sin hjemmside. Oppslagsverket Natural Medicines Comprehensive Database har ingen omtale av Medox, men omtaler blåbær og solbær. For blåbær angis det mulig effekt mot kronisk venøs insuffisiens og retinopati. For øvrige bruksområder oppgis graderingene mulig ineffektiv eller mangel på dokumentasjon (5). For solbær oppgis det manglende dokumentasjon for alle bruksområder, inkludert revmatoid artritt (6).

Det har tidligere vært avdekket flere tilfeller der kosttilskudd har vært tilsatt aktive legemidler, også steroider (7). Dette har så vidt vi vet dreid seg om importerte kosttilskudd. Vi er ikke kjent med at det har vært rettet slike mistanker mot Medox. Medox produseres i Norge og inneholder i følge produsentens hjemmeside kun blåbær, solbær, maltodekstrin, sitronsyre og vegetabilsk kapsel (1).

KONKLUSJON
Det finnes så langt RELIS har kunnet avdekke ikke klinisk dokumentasjon på en eventuell effekt av Medox mot revmatiske sykdommer. En effekt kan dermed heller ikke motbevises, men etter vår mening er det mest sannsynlig at pasientens bedring skyldes en naturlig svingning i sykdomsforløpet. Det er etter vår mening ingen grunn til å mistenke at Medox inneholder steroider eller andre legemiddelsubstanser.

Referanser
  1. 1. Medox. Biolink Group AS. http://www.medox.no/ (Lest: 23. mars 2015)
  2. 2. Karlsen A, Retterstøl L et al. Anthocyanins inhibit Nuclear factor-kB activation in monocytes and reduce plasma concentrations of pro-inflammatory mediators in healthy adults. J Nutr 2007; 137: 1951-4
  3. 3. Guo H, Li D et al. Anthocyanin inhibits high glucose-induced hepatic mtGPAT1 activation and prevents fatty acid synthesis through PKC. J Lipid Res 2011; 52 85): 908-22
  4. 4. Cimino F, Speciale A et al. Anthocyanins protect human endothelial cells from mild hyperoxia damage through modulation of Nrf2 pathway. Genes Nutr 2013, 8: 391-9
  5. 5. Natural Medicines Comprehensive Database. Bilberry. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 13. februar 2015).
  6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. Black Currant. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 13. februar 2015).
  7. 7. Advarer mot kosttilskudd som brukes mot smerter. Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/raadtilforbruker/Kosttilskudd/Sider/Kosttilskudd-som-brukes-mot-smerter.aspx (Lest: 24. mars 2015)