Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5441, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 15.04.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Montelukast og søvnproblemer

Dato for henvendelse: 15.04.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5441, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Et barn på tre år bruker montelukast om kvelden. Foreldre mener dette har ført til at barnet ikke har normalt søvnmønster. Fra lege er det skrevet ut Vallergan (alimemazin), og dette har hatt virkning, men foreldrene er skeptiske til å bruke alimemazin som fast medisin til barnet. Kan montelukast påvirke barnets søvn, og er det nødvendig å gi montelukast til kvelden eller kan det gis på andre tidspunkt på dagen?

SVAR: Både søvnløshet og søvnighet er oppgitt som mindre vanlige bivirkninger i den godkjente, norske preparatomtalen (SPC) for montelukast. Også unormale drømmer og mareritt er beskrevet (1). Det er generelt vanskelig å si noe om det finnes en reell sammenheng mellom legemiddelbruken og bivirkningene da symptomer som søvnløshet og søvnighet er vanlige også hos de som ikke bruker legemidler. Nevropsykiatriske effekter, inkludert påvirkning av søvn er også beskrevet i andre oppslagsverk som bivirkning av montelukast (2). Det kan ikke utelukkes at montelukast påvirker barnets søvnmønster, men søvnvansker hos barn kan skyldes mange andre forhold.

Dersom det mistenkes at montelukast gir slike bivirkninger hos dette barnet bør det anbefales å gjøre en prøveseponering for å se om søvnmønsteret bedres. Det finnes behandlingsalternativer for barn med astma, slik at en slik prøveseponering ikke behøver å medføre forverring av barnets astmasymptomer. Seponering skal bare gjøres etter avtale med barnets lege.

Bruk av alimemazin som søvnmiddel til barn er omdiskutert, og det har vært advart mot slik bruk på bakgrunn av at dokumentasjon på effekt og sikkerhet er mangelfull, særlig til små barn (3). Det er etter vår mening særlig problematisk å bruke alimemazin dersom man mener søvnvanskene skyldes en legemiddelbivirkning.

Når det gjelder inntak av montelukast om kvelden så er dette anbefalt i SPC, men det er ikke angitt noen begrunnelse for anbefalingen (1). De aller fleste kliniske studiene som er gjort av montelukast til barn har brukt kveldsdosering, og det er trolig det som er årsaken til at slik administrering er anbefalt. Én klinisk studie har sammenlignet effekt av morgendose og kveldsdose montelukast til barn i alderen 6-14 år med anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon. Studien var liten (12 barn i hver gruppe) og var ikke blindet eller placebokontrollert. Forfatterne konkluderte med at det ikke var noen statistisk signifikant forskjell i effekt mellom gruppene som tok montelukast om morgenen og om kvelden (4). Studien har neppe styrke til å avdekke en eventuell liten forskjell i effekt, men etter vår mening er det liten grunn til å tro at det skal være av betydning om dosen tas morgen eller kveld. Det kan derfor vurderes å forsøke å gi dosen på morgenen for å undersøke om dette kan bedre barnets søvnmønster.

KONKLUSJON
Påvirkning av søvn er beskrevet som bivirkning av montelukast, men årsakssammenhengen må vurderes som dårlig dokumentert. Dersom en slik bivirkning mistenkes bør behandlingen seponeres for å vurdere om søvnvanskene bedres. Selv om produsentens anbefaling om å ta dosen til kvelden som hovedregel bør følges, er det ikke noe som tyder på at effekten av montelukast vil være dårligere ved inntak om morgenen, og dette kan derfor forsøkes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Singulair. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. august 2014).
  2. 2. deShazo R, Kemp D. Pharmacotherapy of allergic rhinitis. Version 28:0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. april 2015).
  3. 3. Slørdal L, Bramness J. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128 (19): 2194-6
  4. 4. Pajaron-Fernandez M, Garcia-Rubia S et al. Montelukast administered in the morning or evening to prevent exercise-induced bronchoconstriction in children. Pediatr Pulmonol 2006; 41: 222-7