Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5582, RELIS Midt-Norge

Publisert: 24.07.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling ved vitamin B12-mangel

Dato for henvendelse: 24.07.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5582, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Fastlege viser til at RELIS tidligere har skrevet om metformin og nedregulering av IF faktor, da flere av legens pasienter får lav vitamin B12 under metforminbehandling. Legen lurer på om substitusjon i form av TrioBe kan erstatte vitamin B12-injeksjoner hos pasienter som er litt "vegrende" til injeksjoner.

SVAR: Vitamin B12 er en fellesbetegnelse på kobalaminer, en gruppe stoffer med litt forskjellig sammensetning og egenskaper. De vitamin B12-forbindelsene som inngår i injeksjonspreparater i Norge er cyanokobalamin og hydroksokobalamin (1). Vitamin B12-behandling er indisert hos pasienter med dokumentert B12-mangel.

Hvis det gis intramuskulære injeksjoner med lange intervaller, vil pasienten ha størst nytte av depotpreparater, slik at organismen får tid til å omsette og lagre mest mulig av vitaminet. Hydroksokobalamin retineres bedre enn cyanokobalamin, idet det i høyere grad bindes til haptokorrin som er et bindingsprotein og nødvendig for å overføre vitamin B12 til cellene. Cyanokobalamin-tanninkompleks (Betolvex) har langtidseffekt grunnet forsinket absorpsjon fra injeksjonsstedet. Tap i urinen utgjør bare få prosent. Derved oppnås tilfredsstillende konsentrasjoner av kobalamin målt i serum og i levervev ved injeksjon hver 3. måned. Peroral behandling kan gi langsommere opptak enn parenteralt vitamin B12. Dette kan være gunstig, spesielt hos eldre pasienter med hjertesykdom og hos magre pasienter med dårlig muskulatur. Ved nevropati bør likevel parenteral/injeksjonsbehandling foretrekkes (2).

Studier tyder på at peroral behandling med cyanokobalamin 1-2 mg daglig kan være like effektivt som intramuskulære injeksjoner for å normalisere hematologiske og nevrologiske symptomer ved B12-mangel. Enteral absorpsjon av vitamin B12 forutsetter imidlertid tilgang til intrinsic faktor, galle og natriumhydrogenkarbonat. Perorale preparater som er egnet for behandling kan skaffes fra utlandet på registreringsfritak. Dette gjelder Betolvex (1 mg cyanokobalamin) eller Behepan (1 mg hydroksokobalamin) tabletter (3).

TrioBe er et godkjent vitamin B-preparat i tablettform. TrioBe tabletter inneholder folsyre (0,8 mg), cyanokobalamin (vitamin B12) (0,5 mg) og pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) (3 mg). B-vitaminer i disse dosene er generelt svært godt tolerert og gir sjelden bivirkninger (4).
Inneholdende kun 0,5 mg cyanokobalamin er TrioBe ikke egnet til behandling av en erkjent vitamin B12-mangel. For å sikre tilstrekkelig mengde vitamin B12 hos pasienter med etablert mangel bør det gis injeksjoner inntil mangelen er korrigert, men som vedlikehold kan peroral behandling med TrioBe være tilstrekkelig (5).

TrioBe kan være indisert ved forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B12, folsyre og vitamin B6 ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre. Kombinasjonspreparat ikke indisert for behandling av symptomgivende mangel på vitamin B12, folsyre og vitamin B6 (6). Det er foreløpig noe diskutert og uavklart om pasienter med lette biokjemiske tegn på vitamin B12-mangel skal behandles med tilskudd (4).

KONKLUSJON
Ved behandling av en B12-mangel kan man gi tilførsel av cyano- eller hydroksokobalamin, enten parenteralt eller peroral (tabletter fås på godkjenningsfritak). B-vitaminpreparatet TrioBe er ikke egnet til behandling av erkjent vitamin B12-mangel.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 2701, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L4.1.2.1 Cyanokobalamin, hydroksokobalamin.http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 15.mai 2013).
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 4411, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triobe. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 12. mai 2010).
  5. 5. RELIS database 2014; spm.nr. 4570, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L4.1.2.1 Folsyre, cyanokobalamin, pyridoksin.http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 15.mai 2013).