Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5727, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.11.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller etter HELLP-syndrom

Dato for henvendelse: 03.11.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5727, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som har hatt HELLP-syndrom fikk beskjed ved utskrivelse at hun ikke burde bruke p-piller. Hva med desogestrel (Cerazette)? Finnes det data vedrørende dette eller bruk av hormonbasert prevensjon generelt?

SVAR: Kvinner som tidligere har hatt HELLP-syndrom (H = hemolyse, EL = elevated liver enzymes, LP = low plateles), bør kunne bruke kombinasjons-p-piller om hun ikke har trombofili. Hos 40% av kvinner med alvorlig preeklampsi er det hematolgiske avvik som gir økt risiko for trombose, særlig ved preeklampsi som oppstår tidlig i svangerskapet. Det bør derfor vurderes å utrede en kvinne som har hatt HELLP-syndrom på koagulasjonsdefekter. En kvinne med trombofili som har hatt HELLP-syndrom, bør sannsynligvis ikke bruke kombinasjons-p-piller (1-3).

Det er relativt vanlig å se en lett, men forbigående økning i levertransaminaser de første månedene etter oppstart med kombinasjons-p-piller. Leveraffeksjon er hyppigst assosiert til østrogen-komponenten i p-pillene, og prevensjon som bare inneholder gestagen, for eksempel desogestrel minipiller, synes i mindre grad å påvirke leveren (4). Clinical Effectiveness Unit ved Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare i London har også tidligere besvart en lignende problemstilling der de konkluderer med at hvis blodtrykk og leverfunksjon er normale igjen etter HELLP-syndrom, er det ingen restriksjoner for bruk av p-piller som kun inneholder gestagen og at fordeler vanligvis er større enn ulemper også for kombinasjons-p-piller (5).

Man anbefaler at kvinner som ønsker en kombinasjons-p-pille, velger en p-pille som inneholder østrogen og levonorgestrel. Samtidig er det viktig å påpeke at også kombinasjons-p-piller med levonorgestrel gir økt risiko for venøs tromboemboli (VTE). P-piller med levonorgestrel er estimert å gi 5-7 ekstra tilfeller per år per 10000 kvinner i alderspennet 15-49 år, mens tilsvarende tall for kombinasjonspiller med ulike gestagener er henholdsvis for drospireron: 10-17, desogestrel: 11-17 og cyproteron 11-17 ekstra tilfeller per 10000 kvinner. P-piller som kun inneholder gestagen gir ingen økt risiko for VTE sammenlignet med kvinner som ikke bruker hormonell prevensjon (6, 7).

KONKLUSJON
Hvis kvinnens blodtrykk og leverfunksjon er normale og hun ikke har trombofili, kan hun bruke p-piller også etter å ha gjennomgått HELLP-syndrom. Dersom kvinnen har trombofili bør hun sannsynligvis ikke bruke kombinasjons-p-piller. P-piller som kun inneholder gestagen gir ikke økt risiko for VTE og kan derfor benyttes. Det forutsettes her at det ikke (også) er andre årsaker til at pasienten fikk beskjed om at hun ikke burde bruke p-piller.

Referanser
  1. 1. Haram K, Bjørge L et al. HELLP-syndromet. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120(12): 1433-6.
  2. 2. Haram K, Svendsen E et al. The HELLP syndrome: Clinical issues and management. A review. BMC Pregnacy & Childbirth 2009; 9: 8.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. HELLP-syndromet. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 13. oktober 2015).
  4. 4. RELIS database 2005; spm.nr. 3568, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  5. 5. Clinical Effectiveness Unit, Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (England). Member's enquiry response: 4001. http://www.fsrh.org/pages/Members_Enquiry.asp (Publisert: 26. februar 2013).
  6. 6. Statens legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/p-piller-og-fare-for-blodpropp/ (3. november 2015).
  7. 7. Nilsen T, Nordmo E. Bytte til p-piller med lavere risiko for blodpropp – bør det standardiseres? http://www.relis.no/ (Publisert 26. oktober 2015).