Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 5887, RELIS Midt-Norge

Publisert: 22.02.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lecitin ved amming

Dato for henvendelse: 22.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 5887, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Kan barnet få bivirkninger av at ammende mor bruker Lecitin?

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere utredet bruken av lecitin ved amming. Oppdaterte søk har ikke gitt ny dokumentasjon som endrer tidligere konklusjoner (1, 2).

Det er generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial for naturmidler, spesielt med hensyn til bruk ved graviditet og amming. Det finnes også eksempler på at naturmidler kjøpt utenom alminnelige distribusjonskanaler som apotek og helsekostforretninger kan inneholde andre stoffer, legemidler eller forurensninger, utover det som er angitt fra produsenten, da produktene ikke er underlagt samme krav til sikkerhet og dokumentasjon som legemidler.

Ammehjelpen anbefaler lecitin for å forebygge tette melkeganger, men understreker at dette rådet er erfaringsbasert og ikke bygger på vitenskapelig dokumentasjon. Ammehjelpen anbefaler en dosering på 4800 mg lecitin i døgnet, og oppgir at dette er trygt å bruke ved amming uten at det vises til dokumentasjon på dette (1). Tilsvarende råd er også gitt av Canadian breastfeeding Foundation, men dette er også uten dokumentasjon (3).

En anerkjent kilde til informasjon om naturmidler fraråder bruk av lecitin ved amming med bakgrunn i mangelfull dokumentasjon på sikkerhet (1). Verken her eller i andre kilder har vi funnet beskrevet bivirkninger hos diebarn etter mors bruk av lecitin.

KONKLUSJON
Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne anbefale bruk av lecitin ved amming. Med bakgrunn i utstrakt bruk av lecitin i matvarer, vurderer vi likevel risikoen for uheldig påvirkning av barnet som lav.

Referanser