Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6004, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 02.05.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hudbivirkninger av lamotrigin

Dato for henvendelse: 02.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6004, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mann i 20-årene diagnostisert med bipolar lidelse type II, startet opptrapping med lamotrigin (Lamictal) fra 25 mg, opptrapping med 25 mg annen hver uke, aktuell dose 200 mg daglig. Pasienten opplever initial positiv effekt og ønsker å fortsette med lamotrigin, samtidig som han har fått et begrenset hudutslett etter lamotrigin-oppstarten. Hudutslettet likner ifølge fastlege erythema multiforme, er begrenset bare til et område (dorsal side av venstre hånd), og har ikke vært plagsomt. Utslettet kom straks etter lamotrigin-oppstarten og har vedvart i samme grad og form siden. I preparatomtale hos legemiddelverket står det: «De fleste hudutslett er milde og begrensede, men imidlertid er det også rapportert alvorlige utslett som krever sykehusinnleggelse og seponering av lamotrigin». Dette tolkes som at bare alvorlige utslett krever seponering av lamotrigin. Senere i preparatomtalen oppgis imidlertid at «Lamictal skal seponeres omgående med mindre det er klart at utslettet ikke er relatert til lamotriginbehandlingen». I den aktuelle pasientens tilfelle oppfattes det som meget sannsynlig at hudutslettet er relatert til lamotrigin. Er seponering anbefalt ved alle lamotriginutløste hudutslett, også av milde og begrensede former, eller kan pasienten fortsette med lamotrigin så lenge hudutslettet ikke blir forverret?

SVAR: Utslett, vanligvis makulopapulært av utseende, er en svært vanlig bivirkning av lamotrigin og forekom hos opptil 8-12% av pasientene som brukte lamotrigin i kliniske studier på voksne. Samlet risiko for hudbivirkninger synes i stor grad å være assosiert med høye startdoser av lamotrigin, overstigning av anbefalt doseøkning av lamotriginbehandling og samtidig bruk av valproat. Utslett har også blitt rapportert som en del av et hypersensitivitetssyndrom knyttet til et varierende mønster av systemiske symptomer (1).

Gitt frekvensen av uspesifikke utslett som bivirkning av lamotrigin er det grunn til å mistenke at formuleringen i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) om at lamotrigin skal seponeres omgående med mindre det er klart at utslettet ikke er relatert til lamotriginbehandlingen, først og fremst er juridisk motivert og relatert til alvorligheten av kjente, men sjeldne hudbivirkninger som Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).

Ettersom SJS/TEN er svært sjeldent, har uspesifikke utslett hos pasienter behandlet med lamotrigin liten eller ingen prediktiv verdi, men av hensyn til pasientens sikkerhet er det nødvendigvis av stor betydning at diagnostikk og behandling av disse sjeldne tilfellene ikke forsinkes fordi hudbivirkninger bagatelliseres. Pasienter som utvikler uspesifikke utslett kan fortsette med lamotrigin, men bør ha lav terskel for å ta kontakt med lege ved forverring av hudreaksjonen eller debut av prodromalsymptomer som feber, influensasymptomer, ømhet, lysskyhet eller øyenkløe.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 26. august 2013).