Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6093, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.06.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tinnitus og utilstrekkelig effekt - bytte fra citalopram til sertralin

Dato for henvendelse: 23.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6093, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient behandlet med citalopram (Cipramil) i 15 år ønsker å bytte til sertralin (Zoloft) på grunn av utilstrekkelig effekt på angst og depresjon siste halvår. Pasienten har tinnitus, som debuterte før oppstart med citalopram. Tinnitusplagene har gradvis økt, og pasienten ønsker å forsøke sertralin som en behandling av tinnitus. Pasienten bruker 20 mg cipramil to ganger daglig. Hva blir tilsvarende dose av sertralin?

SVAR: Antidepressiva og tinnitus
Tinnitus er blitt sammenlignet med kronisk smerte, og er ofte assosiert med depresjon eller depressive symptomer. Tinnitus kan debutere før, under eller etter depressive symptomer/depresjon. Antidepressiva har vært og blir benyttet i behandling av tinnitus, både hos pasienter med og uten depressive symptomer (1).

En oversiktsartikkel har gjort en systematisk gjennomgang av studier som har sett på effekten av antidepressiva på tinnitus, og vurdert om en eventuell forbedring skyldes en direkte tinnituseffekt eller en sekundær effekt som følge av bedring av depressive symptomer. Det konkluderes med at det foreløpig ikke er tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig for å kunne si at antidepressiv behandling forbedrer tinnitus (1). Bare én av studiene som ble vurdert var av høy nok kvalitet til å kunne konkludere angående effekt: En randomisert kontrollert studie som så på effekten av paroksetin versus placebo hos 120 personer uten depresjon. Det ble ikke funnet noen effektforskjell mellom gruppene (2).

De norske godkjente preparatomtalene (SPC) for cipramil og sertralin angir begge tinnitus som en kjent, vanlig (< 10%) bivirkning (3, 4).

Bytte av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI)
I følge preparatomtalen for citalopram er maksimal døgndose 40 mg, og pasienten bør derfor ikke øke dosen ytterligere. Ved en dosering på 40 mg/dag er den gjennomsnittlige plasmakonsentrasjon på 300 nmol/l (165-405nmol/l). Det er ingen klar sammenheng mellom plasmanivåer av citalopram og terapeutisk respons eller bivirkninger (3), og en eventuell nytte av en plasmakonsentrasjonsmåling bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ved bytte av behandling fra et SSRI til et annet kan det foretas et direkte og umiddelbart bytte, på grunn av like virkningsmekanismer (5). Det er kjent at bråseponering av et SSRI kan føre til seponeringssymptomer, men dette er ikke et problem så lenge man erstatter et SSRI med et annet SSRI i ekvivalente doser. SSRI`enes effekt-, bivirknings- og interaksjonsprofil er relativt like, men det anbefales likevel en tett oppfølging av pasienten i den første tiden etter et bytte (5, 6).

Pasienten kan avslutte behandlingen med citalopram etter kveldsdosen en dag, for så å starte opp med sertralin neste dag (5). Oppstartsdosen for citalopram er 20 mg og vanlig døgndose er 20-40 mg, mens oppstartsdosen for sertralin er 25-50 mg og vanlig døgndose er 50-200 mg (3, 4). Vanligvis tolereres en ekvivalent dose ved bytte av SSRI, men det kan likevel vurderes å starte et nytt SSRI i en noe lavere dose da det ikke kan utelukkes at enkelte pasienter kan oppleve idiosynkratiske bivirkninger på enkelte SSRI (5). For denne pasienten kan det vurderes å starte med forslagsvis 100 mg sertralin daglig. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt på pasientens angst og depresjon, kan dosen økes med 50 mg etter minimum én uke og eventuelt trappes videre opp med intervaller på minimum én uke (4).

Vurdering
Tinnitus er en kjent og vanlig bivirkning av både citalopram og sertralin. Tilstrekkelig dokumentasjon er ikke tilgjengelig for å kunne si at antidepressiv behandling forbedrer tinnitus. Ved bytte av behandling fra et SSRI til et annet kan det foretas et direkte og umiddelbart bytte, fra en dag til den neste. Ved bytte fra citalopram 40 mg/dag til sertralin kan det forslagsvis startes med 100 mg sertralin/dag, før en eventuell opptitrering etter minimum én uke.

Referanser
  1. 1. Baldo P, Doree C, Molin P et al. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012. 12; (9) Review.
  2. 2. Robinson SK, Viirre ES et al. Randomized placebo-controlled trial of a selective serotonin reuptake inhibitor in the treatment of nondepressed tinnitus subjects. Psychosom Med. 2005; 67(6): 981-8.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipramil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. mai 2013).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. desember 2015).
  5. 5. Hirsch M, Birnbaum R. Switching antidepressant medications in adults. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 11. februar 2016).
  6. 6. RELIS database 2005; spm.nr. 1798, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)