Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6120, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 08.07.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Muskulære og nevrologiske bivirkninger

Dato for henvendelse: 08.07.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6120, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient omkring 60 år med ustabil angina pectoris og PCI-behandlet med stent for et par år siden er uten hjertemuskelskade og har god hjertefunksjon etter behandling. Han behandles med telmisertan 80 mg + hydroklortiazid 25 mg (Actalsar HCT), acetylsalisylsyre 75 mg og ezetimib 10 mg + atorvastatin 20 mg (Atozet), alle én tablett daglig. Pasienten har opplevd nummenhet/trykkfølelse i fotbladene og stivhet smerte i fotsålene, særlig om morgenen. Han får i tillegg lett vondt og stivhet i kroppen, spesielt etter trening. Ved brå bevegelser og under trening får pasienten krampelignende reaksjoner i nesten hele ryggtavlen som varer under et halvt minutt. Øvrige symptomer er noe redusert hørsel, øresus, redusert hukommelse/konsentrasjon, svimmelhet og han opplever at han er lettere trettbar. Kan dette være bivirkninger av behandlingen, og er de i så fall reversible?

SVAR: Myalgi, artralgi, smerter i ryggen, muskeltretthet, muskelspasmer, muskelsvakhet og smerter i ekstremitetene er kjente bivirkninger av kolesterolsenkende legemidler som atorvastatin. Muskelsmerter er også rapportert for ezetimib, selv om de fleste pasientene som rapporterte dette også tok et statin samtidig (1). Ryggsmerter, muskelspasmer, myalgi, artralgi, muskelkramper og smerte i armer og ben er også kjente bivirkninger av Actelsar HCT (2).

Svimmelhet, tinnitus og hørselstap er rapportert ved bruk av Atozet etter markedsføring eller i kliniske studier eller ved bruk av ezetimib eller atorvastatin etter markedsføring, mens svimmelhet og vertigo er rapportert for Actalsar HCT. Svimmelhet er angitt som den vanligste bivirkningen av Actalsar HCT. Redusert hukommelse/konsentrasjon og lettere trettbarhet er ikke spesifikt nevnt i SPCene, men fatigue er angitt kjent for Atozet, og tretthet for Actelsar HCT (1, 2).

Det er viktig å understreke at man i bivirkningsvurderinger også må vurdere mulighet for at plagene kan skyldes sykdomssymptomer eller forbigående/langvarige plager av andre årsaker. Hvis en legger til grunn at de anførte plagene i hovedsak er medikamentelt betinget, vil symptomene oftest være reversible ved dosereduksjon eller seponering. Muskulære bivirkninger av statiner ser generelt ut til å være reversible over en periode på noen uker, men i noen tilfeller tar det til dels mye lengre tid og i svært sjeldne tilfeller synes smertene å bli vedvarende (3-5).

Det er viktig å understreke at dosereduksjon i mange tilfeller gir adekvat symptomlindring. Dosereduksjon må vurderes opp i mot behandlingsmål og effekt, og må således gjøres i samråd med den som har ansvar for behandlingen. Gitt at det er akseptabelt med hensyn til behandlingen av hyperkolesterolemien, vil en tilrå å redusere dosen av Atozet siden statiner er det medikamentet av de som er i bruk i dette tilfellet som hyppigst er assosiert med muskelplager.

Det bør utføres måling av kreatinkinase (CK) som et ledd utredning av eventuell muskelskade. Økning i CK er en kjent, men sjelden bivirkning av begge legemidlene (1, 2). I tillegg bør regelmessig kontroll av serumelektrolytter bør foretas hos pasienter som får behandling med diuretika. Tiazider kan forårsake væske- og elektrolyttforstyrrelser som hypokalemi, hyponatremi og hypokloremisk alkalose. Symptomer på væske- og elektrolyttforstyrrelser er munntørrhet, tørste, asteni, letargi, døsighet, uro, muskelsmerter eller kramper, muskeltretthet, hypotensjon, oliguri, takykardi og gastrointestinale symptomer som kvalme eller oppkast (2).

Vurdering
Pasientens symptomer tolkes som muskulære og nevrologiske plager. Hvorvidt symptomene i dette tilfellet er bivirkninger av legemiddelbehandlingen bør drøftes med behandler. Ettersom pasientens symptomer i all hovedsak er kjente bivirkninger for både Atozet og Actelsar HCT er det vanskelig å vurdere hvilket legemiddel som eventuelt er mest sannsynlig årsak. Statiner er hyppigere assosiert med muskelplager så det kan det være mest hensiktsmessig med en dosereduksjon av Atozet dersom klinikken tilsier at det er mulig. Bivirkningene av disse legemidlene er vanligvis reversible ved dosereduksjon eller seponering, men dette kan ta flere måneder. Dersom det ikke allerede er gjort, bør det gjennomføres en utredning med tanke på muskelskade og elektrolyttforstyrrelser.

Referanser