Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6182, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 08.09.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Peppermynteolje

Dato for henvendelse: 08.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6182, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan peppermynteolje brukes av alle aldersgrupper, og er det like bra for barn som for eldre? Er det flere pasientgrupper enn gravide og ammende som bør være forsiktige med bruk av peppermynteolje?

SVAR: Peppermynteolje har ingen godkjente medisinske indikasjoner i Norge, og har følgelig heller ikke godkjent sikkerhetsinformasjon for medisinsk bruk eller for enkelte pasientgrupper spesielt. Peppermynteolje brukes blant annet mot ulike gastrointestinale plager. At det anbefales å utvise forsiktighet ved bruk til gravide og ammende er en generell forsiktighetsregel nettopp på grunn av at man mangler god dokumentasjon om medisinsk bruk til disse pasientgruppene. Det samme vil i utgangspunktet gjelde andre utsatte grupper som for eksempel små barn, multimorbide eller alvorlig syke pasienter.

Komitéen for urtemedisiner i det europeiske legemiddelverket (EMA) angir at peppermynteolje er kontraindisert hos barn under to år på grunn av risiko for mentolindusert reflektorisk apné og larynksspasme og hos barn som har hatt kramepeanfall, inkludert feberkramper. I tillegg angir de at peppermynteolje er kontraindisert hos pasienter med leversykdom, kolangitt, aklorhydri, gallesteiner eller andre gallesykdommer (1, 2).

Peppermynte regnes i USA generelt som trygt å bruke (3), og er i Norge klassifisert som en handelsvare (4). Bruk over lengre tid er ikke undersøkt. Tatt peroralt kan peppermynteolje gi bivirkninger som blant annet halsbrann, kvalme, oppkast, anal/perianal svie og allergiske reaksjoner, inkludert hodepine og flushing. Svie og kronisk sårdannelse i munnen har også vært assosiert med peroralt inntak av peppermynteolje. Brukt lokalt kan peppermynteolje gi hudirritasjon og dermatitt (5, 6). Bruk av peppermynteolje vil naturligvis også være et spørsmål om dose. I store doser har peppermynteolje vært assosiert med interstitiell nefritt og nyresvikt (5).

Referanser
  1. 1. Luckhurst RE, editor. Herbal medicines (online). In: Medicines Complete. Peppermint. http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 8. september 2016).
  2. 2. European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community Herbal Monograph on Mentha x piperita L., aetheroleum. EMEA/HMPC/349466/2006. http://www.ema.europa.eu (Sist oppdatert: 31. oktober 2007).
  3. 3. Electronic Code of Federal Regulations. Title 21. Part 182. Substances Generally Recognized As Safe. http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ (Sist oppdatert: 1. september 2016).
  4. 4. Forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-27-1565 (Sist endret: 15. desember 2015).
  5. 5. Natural Medicines Comprehensive Database. Peppermint. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 17. juni 2015).
  6. 6. Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. Am Fam Physician 2007; 75(7): 1027-30.