Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6659, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.07.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandlingslengde streptokokk-tonsilitt

Dato for henvendelse: 05.07.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6659, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvorfor angir retningslinjene at streptokokk-tonsilitt skal behandles så lenge som i ti dager? Finnes det dokumentasjon på dette?

SVAR: Akutt tonsilitt forårsakes av forskjellige virus og luftveispatogene bakterier, som betahemolytiske streptokokker, pneumokokker og Haemophilus influenzae. Ved høy feber med nedsatt allmenntilstand og betydelig svelgbesvær over 3–5 dager, eller ved kjent infeksjon med hemolytiske streptokokker, bør antibakterielle midler anvendes. Ideelt sett bør valg av antibakterielle midler foretas på grunnlag av bakteriologisk diagnose. Førstevalgsmiddel er fenoksymetylpenicillin. Standard behandlingstid med oral penicillin er 10 dager (1, 2).

De fleste antibiotikabehandlede Gruppe A streptokokk-pasienter blir afebrile og symptomfrie i løpet av noen døgns behandling. Residivhyppigheten øker ved kortere behandlingstid enn 10 døgn (1). En Cochrane-oversikt oppsummerte i 2012 at en 10-dagers kur med penicillin foreskrives hovedsakelig for å beskytte mot akutt revmatisk feber, som kan oppstå cirka 20 dager etter streptokokkhals og forårsake skade på hjerteventilene. Antall tilfeller av akutt revmatisk feber har falt dramatisk i høyinntektsland. Nyere antibiotika, blant annet cefalosporiner, som brukes i kortere tid, kan ha en sammenlignbar effekt med penicillin tatt i 10 dager (3). Cefalosporiner virker derimot sterkt resistensdrivende og skal kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning (4). I antibiotikaveilederen er erytromycin i 10 dager angitt som alternativ ved penicillinallergi. Tetracyk­liner eller sulfapreparater har ingen plass i behandlingen (1).

I medisinsk litteratur ble effekten av to til seks dager med orale antibiotika (kort varighet) ved behandling av barn med streptokokk-halsinfeksjon, sammenlignet med 10 dager med oral penicillin (standardvarighet). Kortvarig behandling resulterte i bedre etterlevelse, men flere bivirkninger. Alle bivirkninger var selvbegrensende, for det meste mild til moderat diaré, oppkast og magesmerter. Tre til seks dager med orale antibiotika for barn med streptokokk-halsinfeksjon er en sikker behandling med en sammenlignbar effekt til standardvarigheten på 10 dager med penicillin. Imidlertid må resultatene tolkes med forsiktighet i lavinntektsland hvor akutt revmatisk feber fortsatt er et problem, da det ikke kan trekkes konklusjoner om frekvensen av akutt revmatisk feber og akutt poststreptokokk glomerulonefritt (3).

KONKLUSJON
Standard behandling ved streptokokk-tonsilitt er peroral penicillin og standard behandlingstid er 10 dager. Hovedsaklig foreskrives 10-dagers behandlingslengde for å beskytte mot komplikasjonen akutt revmatisk feber, som kan oppstå cirka 20 dager etter streptokokkhals og forårsake skade på hjerteventilene. Residivhyppigheten øker også ved behandlingslengde på mindre enn 10 dager med penicillin.

Referanser
  1. 1. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber www.helsebiblioteket.no (sist oppdatert: 9. november 2015).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Akutt tonsilitt. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 13. februar 2017).
  3. 3. Altamimi S, Khalil A et al. The effect of short duration versus standard duration antibiotic therapy for streptococcal throat infection in children. Cochrane Database. (Publisert: 15. august 2012).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Cefalosporiner. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 16. november 2016).