Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 7024, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.04.2018

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Betametason topikalt ved graviditet og amming

Dato for henvendelse: 06.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 7024, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ei andregangsfødende kvinne midt i 20-årene, er nå i uke 11. Hun er frisk fra tidligere, men har hatt psoriasis siden ungdomsår. Hun bruker betametason liniment (Betnovat) i hodebunnen som to ukers behandling, en uke behandlingsfri. Dette opplever hun gir henne økt livskvalitet. I følge Felleskatalogen finnes kun begrensede data og det bemerkes at topikal administrering av kortikosteroider til drektige dyr kan føre til unormal fosterutvikling, inklusiv ganespalte og intrauterin veksthemming. Har RELIS ytterligere informasjon om bruk av betametason i svangerskap og senere ved amming? Bør kvinnen anbefales å seponere bruken av medikamentet?

SVAR: Ved bruk av topikale kortikosteroider i graviditet bør det generelt tilstrebes å behandle med mildeste kortikosteroid på et så lite hudområde som mulig i så kort tid som mulig.

Betametason topikalt i graviditet
Pasienten kan behandles med betametason liniment mot psoriasis i hodebunnen selv om hun er gravid. Bruk av topikale kortikosteroider som betametason er å regne som lokalbehandling, og gravide kan behandles tilsvarende som andre pasienter. Mengden kortikosteroid som kan absorberes systemisk er ikke tilstrekkelig til å kunne påvirke fosteret. Mulige unntak fra dette er langvarig okklusjonsbehandling av store hudområder med sterke steroider (1-3).

Det har vært diskutert om systemisk bruk av glukokortikoider generelt under graviditet kan gi en økt risiko for fosterskader. Dette har opphav i at fosterskadelige effekter i form av leppe-/ganespalte har vært sett i enkelte dyrestudier. Hittil er det ikke påvist en sikker økt risiko for fosterskader i humane studier. Flere epidemiologiske studier har vært gjennomført med mostridende resultater. En liten økt risiko for leppe-/ganespalte kan derfor ikke sikkert utelukkes ved systemisk behandling i første trimester. Sensitiv periode for leppe-/ganespalte er mellom svangerskapsuke 8 og 11 (4). Samlet sett tyder tilgjengelige data på at eksponering i graviditeten for topikale kortikosteroider i ulike styrker ikke øker risikoen for ganespalte hos barnet, for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt hos spedbarnet (5).

En Cochrane-review om bruk av topikale kortikosteroider i graviditet oppsummerer at den evidensen som finnes ikke tyder på noen sammenheng mellom mors eksponering for topikale kortikosteroider i alle styrker og påvirkning på graviditeten. Ved bruk av potente til meget potente topikale kortikosteroider, spesielt når den kumulative dosen av topikale kortikosteroider i hele svangerskapet er svært stor, kan dette være en sannsynlig sammenheng med lav fødselsvekt (6).

Betametason topikalt ved amming
Generelt går kortikosteroider i liten grad over i morsmelk. Lokalbehandling med betametason kan derfor brukes av ammende. Det er usannsynlig at korte behandlingskurer med topikale kortikosteroider vil utgjøre en risiko for diebarnet. Siden kun utbredt bruk på huden av de mest potente steroidene gir systemiske effekter hos mor, er ikke bivirkninger hos diebarn forventet (7, 8). Det er spesielt viktig å sørge for at spedbarnets hud ikke kommer i direkte kontakt med hudområdene som har blitt behandlet med kortikosteroider.

Felleskatalogen
Det er viktig at helsepersonell er klar over at informasjonen om legemiddelbruk ved graviditet og amming i Felleskatalogen, SPC og i tilsvarende produsentkilder, er basert på myndighetskrav og juridiske forhold. Man bør i stedet bruke produsentnøytrale kilder da disse gir råd basert på medisinske vurderinger om risiko ved bruk under graviditet og amming. I enkelte tilfeller fraråder både Felleskatalogen og pakningsvedlegg bruk av legemidlet under graviditet og amming, selv om anerkjente produsentnøytrale kilder vurderer slik bruk som trygt (9).

KONKLUSJON
Betametason liniment kan brukes i hodebunnen ved psoriasis i graviditet og ved amming. Det er lite som tas opp systemisk og det forventes ikke påvirkning av foster eller diebarn. Det bør generelt tilstrebes å behandle med mildeste kortikosteroid på et så lite hudområde som mulig i kortest mulig tid.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 11. desember 2015).
 2. 2. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Betametason. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/ (Sist endret: 8. august 2016).
 3. 3. Pomeranz MK, Strober BE. Management of psoriasis in pregnancy. Version 13.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 3. oktober 2016).
 4. 4. RELIS database 2017; spm.nr. 11950, RELIS Vest. (www.relis.no).
 5. 5. UKTIS (UK Teratology information service). Use of topical corticosteroids in pregnancy. https://www.toxbase.org/ (Sist oppdatert: Desember 2016).
 6. 6. Chi C-C, Wang S-H et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews (2015).
 7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Amming og legemidler. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 11. desember 2015).
 8. 8. Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset. Janusmed amning. Betametason - lokalt. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-amning/ (Søk: 19. februar 2018).
 9. 9. Widnes SF, Bakkebø T. Ikke bruk Felleskatalogen for informasjon om legemidler ved graviditet eller amming! Nor Farmacut Tidsskr 2014; 122(9): 24-5.