Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 7333, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.12.2018

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nødprevensjon første dag etter implantasjon av p-stav

Dato for henvendelse: 13.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 7333, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient fikk implantert p-stav utenom menstruasjon, og hadde samleie samme dag med kondomsprekk. Hva er grunnen til at man ikke kan bruke nødprevensjon når man har satt inn p-stav?

SVAR: P-stav
P-stav er et subdermalt implantert prevensjonsmiddel med gestagenet etonogestrel (Nexplanon). Virkestoffet etonogestrel absorberes raskt. Ovulasjonshemmende konsentrasjon oppnås innen omtrent ett døgn, og maksimal konsentrasjon oppnås innen 1-13 døgn (1, 2).

Nødprevensjon
Nødprevensjon, ofte kalt angrepiller, inneholder enten virkestoffet levonorgestrel (Norlevo) eller ulipristal (EllaOne). Maksimal plasmakonsentrasjon av levonorgestrel nås omtrent tre timer etter peroralt inntak og av ulipristal etter omtrent én time (3-6).

Samtidig bruk av p-stav og nødprevensjon
Det angis ingen interaksjoner mellom p-stav og nødprevensjon i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til etonogestrel (2). Ifølge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til ulipristal bindes ulipristal til progesteronreseptoren med høy affinitet og ulipristal angis derfor å kunne påvirke virkningen til legemidler som inneholder gestagen. Den graviditetsforebyggende virkningen av prevensjon som inneholder gestagen (kombinasjonspiller og rene gestagener), kan bli redusert (5). Bruk av hormonelle prevensjonsmidler med gestagen kan på samme måte påvirke virkningen av ulipristal (7).

Ved søk i Statens legemiddelverks (SLV) interaksjonsdatabase oppgis ingen interaksjoner mellom etonogestrel og ulipristal (8). I andre interaksjonsdatabaser og kilder angis det, på teoretisk grunnlag, at samtidig bruk av ulipristal og gestagenholdige prevensjonsmidler vil kunne medføre interaksjon og nedsatt effektivitet av begge legemidlene (9-12).

Det anbefales av flere kilder å vente fem dager med oppstart av annen hormonprevensjon etter bruk av ulipristal, og å benytte en pålitelig barrieremetode (kondom, pessar) ved påfølgende samleier til neste menstruasjonsperiode starter (5, 9, 12). Dersom man har ventet fem dager mellom ulipristal og p-stav, oppgir en annen kilde at tilleggsprevensjon bør benyttes i sju dager etter at p-stav er implantert (11). Dersom det anses som nødvendig å starte annen hormonprevensjon samtidig med at ulipristal er inntatt, kan det ifølge UpToDate gjøres etter grundig vurdering og rådgivning. Risikoen for redusert effekt av ulipristal må veies opp mot risikoen ved å ikke ha noen prevensjon videre (14).

Vi finner ingen kilder som omtaler den aktuelle problemstillingen med bruk av nødprevensjon rett etter implantasjon av p-stav. En kilde oppgir at dersom et gestagen er benyttet den siste uka før ulipristal, kan effekten av ulipristal reduseres (11).

I en ny, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie ble det sett på ulipristal (15 mg daglig i sju dager) mot blødningsforstyrrelser (n=32) sammenlignet med placebo (n=33) hos kvinner som brukte etonogestrel p-stav. Ulipristal ble godt tolerert. Selv om studien ikke var tilstrekkelig for kartlegging av om behandling med ulipristal ved samtidig etonogestrel medførte endring av ovulasjonsstatus, viste studien at ingen av deltakerne, verken i ulipristal- eller i placebogruppen (n=20 i hver gruppe), hadde progesteronverdier svarende til ovulasjon (15). Nødprevensjon med ulipristal inneholder 30 mg (5).

Preparatomtalen til levonorgestrel nødprevensjon angir ingen interaksjon med etonogestrel, men at ulipristal kan interagere med levonorgestrels progesteronaktivitet (4). Etter bruk av nødprevensjon med levonorgestrel kan annen hormonprevensjon startes umiddelbart (4, 11), men barrieremetode bør benyttes i tillegg ved samleie i sju dager etter at p-stav er implantert (2). Generelt vil vi anbefale at samtidig bruk av p-stav og nødprevensjon unngås (16).

KONKLUSJON
Vi kan ikke utelukke at samtidig bruk av etonogestrel p-stav og ulipristal nødprevensjon kan medføre interaksjon og nedsatt effektivitet av begge legemidlene, på grunn av konkurrerende binding til progesteronreseptorer. Etter at p-stav er implantert og det er brukt ulipristal kan det være tilrådelig å anbefale bruk av en pålitelig barrieremetode (kondom, pessar) ved påfølgende samleier til neste menstruasjonsperiode starter. Den ovulasjonshemmende effekten ved bruk av ulipristal på første dag etter implantasjon av p-stav kan være usikker. Det forventes ikke nedsatt effekt ved bruk av levonorgestrel nødprevensjon samtidig med etonogestrel p-stav. Generelt vil vi anbefale at samtidig bruk av p-stav og nødprevensjon unngås.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Gestagenimplantat. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 13. september 2016).).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nexplanon. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21. november 2016).
 3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Postkoital antikonsepsjon / Angrepille. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 13. september 2016).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norlevo. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. september 2016).
 5. 5. Statens legemiddelverk. EllaOne. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 31. august 2018).
 6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Østrogen-gestagen. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 13. september 2016).
 7. 7. RELIS database 2018; spm.nr. 9726, RELIS Sør-Øst (www.relis.no).
 8. 8. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 29. oktober 2018).
 9. 9. Micromedex® 2.0 (online). Drug Interactions. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 29. oktober 2018).
 10. 10. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 29. oktober 2018).
 11. 11. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH). FRSH guideline Emergency Contraception (Utgitt: mars 2017).
 12. 12. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 29. oktober 2018).
 13. 13. Lexicomp in UpToDate. Ulipristal: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 29. oktober 2018).
 14. 14. Kaunitz AM. Emergency contraception. Version 93.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 19. mars 2018).
 15. 15. Zigler RE, Madden T. Ulipristal Acetate for Unscheduled Bleeding in Etonogestrel Implant Users. A Randomized Controlled Trial. Obstetrics & gynecology 2018; 132(4): 888-94.
 16. 16. Sex og samfunn. eMetodebok for seksuell helse. Nødprevensjon. https://emetodebok.no/ (Søk: 29. oktober 2018).