Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7656, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 19.07.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av ulike preparater med amoksicillin+klavulansyre

Dato for henvendelse: 19.07.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7656, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Augmentin mikstur med amoksicillin+klavulansyre (80/11,4 mg/ml, 7:1-forhold) har nå blitt markedsført i Norge. Før har man brukt det uregistrerte preparatet Spektramox (50/12,5 mg/ml, 4:1-forhold). Det finnes internasjonalt andre formuleringer med andre forhold i miksturer.

Anbefalte doser og doseringshyppighet til barn for Augmentin er forskjellige fra det vi tidligere anvendte for Spektramox. For 7:1-formuleringer anbefales andre doser og dosering to ganger daglig til barn med vekt <40 kg, sammenlignet med 4:1-formuleringer hvor det anbefales dosering tre ganger daglig. Dette har trolig noe med både størrelsen på amoksicillin-komponenten og hvor mye det er av klavulansyren - som antas å binde penicillinaser som hemmer amoksicillin?

Hva er evidensen bak å anbefale Augmentin mikstur i de anbefalte doser to ganger daglig per dag til barn <40 kg, men anbefale dosering tre ganger daglig - for Spektramox i 4:1-formuleringen (Spektramox finnes også i en 7:1-formulering)?

SVAR: I følge produserenten av Augmentin ble preparatet lansert i 1981 som en formulering med 2:1-forhold av amoksicillin og klavulansyre og dosering tre ganger daglig. Kort etter fulgte en formulering med 4:1-forhold og dosering tre ganger daglig. Etter ytterligere forskning på den bakterielle effekten av amoksicillin, og farmakodynamiske og farmakokinetiske beregninger, ble det funnet at formuleringer med 7:1-forhold av amoksicillin og klavulansyre dosert to ganger daglig var tilsvarende effektivt som de tidligere formuleringene dosert tre ganger daglig (1, 2).

Studier fra produsenten fant at for formuleringer som har 7:1-forhold mellom amoksicillin og klavulansyre (Augmentin mikstur 80mg/11,4mg) er det ingen endring i sikkerhet og effekt ved å dosere slike preparater to ganger daglig. Studiene gjaldt ulike infeksjoner, men over 2000 barn totalt, og viste også at for barn spesielt er det en reduksjon i gastrointestinale bivirkninger ved å dosere to ganger daglig fremfor tre ganger daglig. For preparater som har et 4:1-forhold (for eksempel Augmentin tabletter 500 mg/125 mg) skal det fortsatt doseres tre ganger daglig. Augmentin mikstur er merket 400 mg/57 mg/5 ml. Dette tilsvarer 80 mg/11,4 mg/ml, altså 7:1-forhold (3, 4).

Når det gjelder dosen til barn <40 kg er noen årsaker til dette angitt i den godkjente norske preparatomtalen (SPC): For barn <40 kg gir denne formuleringen av Augmentin en total daglig dose på 1000-2800 mg amoksicillin/143-400 mg klavulansyre når den administreres som anbefalt. Dersom det blir vurdert at det er behov for en høyere daglig dose med amoksicillin, anbefales det at en annen formulering av amoksicillin+klavulansyre blir valgt for å unngå administrering av unødvendig høye daglige doser av klavulansyre. Opp til 70 mg/10 mg/kg/dag fordelt på to doser kan vurderes for enkelte infeksjoner (for eksempel otitis media, sinusitt og nedre luftveisinfeksjoner). Ingen kliniske data er tilgjengelig for doser av Augmentin 7:1-formuleringer som er høyere enn 45 mg/6,4 mg/kg/dag hos barn under to år. Det finnes ingen kliniske data for Augmentin 7:1-formuleringer for pasienter under to måneder. Doseringsanbefaling i denne populasjonen er derfor ikke tilgjengelig. Barn >40 kg bør behandles med amoksicillin+klavulansyre-formuleringer til voksne (5).

KONKLUSJON
Mikstur med amoksicillin+klavulansyre i 7:1-forhold kan doseres to ganger daglig til barn. Formuleringer med 4:1-forhold skal fremdeles doseres tre ganger daglig.

Oppdatering, september 2019
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og akuttveileder i pediatri har vurdert at hyppig dosering av amoksicillin er mer rasjonelt enn høye enkeltdoser, på grunn av virkningsmekanismen med tidsavhengig bakteriedrap. Dette innebærer at også mikstur med amoksicillin+klavulansyre i 7:1-forhold anbefales dosert tre ganger daglig, i motsetning til to ganger daglig som angitt i SPC (6).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2019; spm.nr. 13326, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2019; spm.nr. 11688, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Sørland GTL. Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge. https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2019/Augmentin-mikstur-godkjent.aspx (Sist endret: 2. april 2019).
  4. 4. Bax R. Development of a twice daily dosing regimen of amoxicillin/clavulanate. Int J Antimicrob Agents 2007; 30(Suppl 2): S118-21.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Augmentin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. oktober 2018).
  6. 6. Sørland GTL. Dosering av Augmentin mikstur. https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2019/Dosering-av-Augmentin-mikstur.aspx (Sist endret: 13. september 2019).