Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7849, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.11.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

BCG-vaksine i samme arm som P-stav

Dato for henvendelse: 25.11.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7849, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan man sette BCG-vaksine i samme arm som det er satt inn P-stav (etonogestrel implantat)?

SVAR: Bacille Calmette Guérin (BCG)-vaksinen inneholder levende, svekkede tuberkulosebakterier. Vaksinen settes på venstre overarm hos høyrehendte og motsatt hos venstrehendte. Lokale reaksjoner som er større eller mer langvarige enn forventet er sjeldne. Hevelse i en lymfeknute nær stikkstedet kan forekomme. En slik hendelse kan være ubehagelig, men er ufarlig (1).

Problemstillingen er ikke konkret undersøkt. P-staven settes subkutant like under huden på innsiden av overarmen, vanligvis vesentlig lengre ned på armen enn der vaksinen settes. Vaksinen settes intradermalt på utsiden av armen over det nedre (distale) festet til deltamuskelen omtrent en tredjedels vei ned på overarmen. Det er lite sannsynlig, men kan tenkes at en abscess etter BCG-vaksinering kan oppstå i nærheten av hvor p-staven er satt, noe som i verste fall kan kreve at p-staven må tas ut. Det anbefales derfor at BCG-vaksinen settes lengst mulig unna p-staven (2).

P-stav vil ikke gi immunsuppressive effekter som kan interferere med vaksineringen, og det er ikke grunn til å tro at BCG-vaksinen vil påvirke absorpsjon av hormoner fra p-staven (3, 4).

KONKLUSJON
Det er trygt å sette BCG-vaksine i samme arm som det er satt inn p-stav da de har ulik lokalisasjon, men det anbefales at BCG-vaksinen settes så langt unna p-staven som praktisk mulig.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Tuberkulosevaksine (BCG-vaksine)- veileder for helsepersonell. https://fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/ (Sist oppdatert: 22. oktober 2019).
  2. 2. Lege. Vaksinerådgivning, Folkehelseinstituttet, pers.medd. 25. november 2019.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 25. november 2019).
  4. 4. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 25. november 2019).