Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 8034, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.03.2020

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Klozapin og koronavirusinfeksjon

Dato for henvendelse: 20.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 8034, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Mange psykiatriske pasienter behandles med klozapin (Leponex). Agranulocytose, noe som kan redusere bakterieforsvaret, er en kjent bivirkning av klozapin. Vil klozapin også redusere virusforsvaret? Er noe kjent om koronavirusinfeksjoner hos pasienter behandlet med klozapin? Er disse pasientene ekstra utsatt for å få viruset? Kan de få et mer alvorlig forløp? Bør eventuelt pasienter med risiko for å bli smittet avslutte behandlingen med klozapin?

SVAR: En avdeling av National Health Service (NHS) i England har utgitt en kort anbefaling til pasienter som behandles med klozapin. De skriver at dersom du bruker klozapin er det viktig at du fortsetter å ta medisinen. Det er ingen konkret evidens for at det å behandles med klozapin gir større risiko for å bli smittet av koronavirus eller et mer alvorlig forløp av koronavirus-sykdom, Covid-19 (1).

Folkehelseinstituttet (FHI) angir at det er mulig at personer med nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) har økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Det er likevel ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd med hensyn til medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Oppdatert informasjon om endring av anbefalinger finnes fortløpende på FHI sine nettsider (2). Behov for hyppig (blod)prøvetagning kan øke smitterisiko, men dette må vurderes opp mot behov for oppfølging og tiltak som gjennomføres i forbindelse med prøvetagningen.

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av Covid-19 (2). Hos pasienter med schizofreni er andelen røykere spesielt høy, over 80% (3, 4). Et vesentlig poeng for klozapin er at behandlingen er indisert til pasienter med alvorlig sykdom, som ofte ikke har gode alternativer.

KONKLUSJON
Det foreligger ingen konkret evidens for at det å behandles med klozapin gir større risiko med hensyn til koronavirus. Vi kan ikke utelukke at pasienter som er immunsupprimert på grunn av medikamentindusert agranulocytose har økt risiko for å bli smittet med koronavirus eller økt risiko for et mer alvorlig forløp av Covid-19, men det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående behandling med klozapin. Eventuell risiko for Covid-19 eller et alvorlig forløp må veies mot risikoen for tilbakefall eller forverring av pasientens schizofreni/psykose.

Referanser
  1. 1. South West London and St. Georges Mental Health, National Health Service. Information for patients on clozapine and Coronavirus. https://www.swlstg.nhs.uk/news-and-events/latest-news/item/information-for-patients-on-clozapine-and-coronavirus (Publisert: 16. mars 2020).
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Råd og informasjon til risikogrupper. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ (Oppdatert: 18. mars 2020).
  3. 3. Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129(7): 632-3.
  4. 4. Haslemo T, Eikeseth PH et al. The effect of variable cigarette consumption on the interaction with clozapine and olanzapine. Eur J Clin Pharmacol 2006; 62: 1049-53.