Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 917, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.06.2002

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nikotin og effekt på renin-angiotensinsystemet.

Dato for henvendelse: 12.06.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 917, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Bakgrunnen for spørsmålet er en pasient med hypertoni som har høy reninaktivitet, som lar seg stimulere med ACE-hemmer og som ikke har nyrearteriestenose. Pasienten er imidlertid storbruker av snus. Kan det være en sammenheng mellom det store snusforbruket og aktiveringen av renin-angiotensinsystemet?

SVAR: Ut fra de studier som foreligger har nikotin ingen direkte effekt på renin-angiotensisystemet, noe som er vist hos røykere og ved niktontiførsel til forsøksdyr. Imidlertid er det vist at nikotin kan hemme aldosteronsyntesen, noe som indirekte kan påvirke renin-angiotensinsystemet.

Nikotin kan imidlertid virke på beta-resptorer og på den måten indirekte stimulere renin-angiotensinsystemet. Hos forsøksdyr er det også vist at nikotininfusjon gir renal vasokonstriksjon, redusert blodtilførsel til nyren og en reflektorisk stimulering av renin-angiotensinsystemet. Derfor er det ikke utenkelig at storforbrukere av snus (som hos denne pasienten) via de to sistnevnte mekanismene kan gi en aktivering av renin-angiotensinsystemet som kan føre til blodtrykksheving.

Referanser