Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1218, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 15.08.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lang tids bruk av metronidazol

Dato for henvendelse: 15.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1218, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i midten av 80-årene har i flere år brukt metronidazol (Flagyl©) i lange perioder på grunn av residiverende tarminfeksjoner. De siste 2 årene har hun kontinuerlig brukt metronidazol 200 mg tre ganger daglig. Pasientens helsetilstand har forverret seg, med gangvansker, mulig demensutvikling og polynevropati. En geriater spør om demens eller nevropati kan skyldes langtidsbruk av metronidazol, og evt. hvilke andre konsekvenser dette kan ha.

SVAR: Polynevropati
Polynevropati ved bruk av metronidazol er en velkjent reaksjon, og er utredet av RELIS tidligere (1). Konklusjonen er at det er fare for utvikling av nevropati ved høye doser eller langvarig bruk av metronidazol (>30g kumulativ dose). Insidensen er anslått til ca 6%. Bivirkningen er i litteraturen beskrevet som reversibel. Hvor uttalte nerveskadene blir, er sannsynligvis avhengig av total dose og over hvor lang tid man har brukt legemidlet.

Sentrale nevrologiske effekter
Det er rapportert om en rekke nevrologiske tilstander knyttet til bruk av metronidazol. Eksempler er encefalopati, ataksi, tinnitus, svimmelhet, psykose, desorientering og aseptisk meningitt, alle reversible og med god klinisk bedring etter seponering av metronidazol. Det er også rapportert om to tilfeller av cerebellumlesjoner synlig på MR ved langvarig metronidazolbruk som gikk tilbake etter at medikamentet ble tatt bort (2). Ved søk i tilgjengelige kilder har ikke RELIS funnet noen rapporter om demens som skyldes bruk av metronidazol.

Andre langtidseffekter
Metronidazol kan gi en rekke mer eller mindre alvorlige bivirkninger (leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni og nøytropeni. pankreatitt, patologiske leverprøver, kolestatisk hepatitt, anoreksi, oral mukositt, urtikaria, eksantem, kløe, erythema multiforme) som kan oppptre både ved lang og kort tids bruk. Det er verd å minne om at metronidazol i likhet med disulfiram (Antabus©) hemmer aldehyd dehydrogenase, og dermed gir betydelig ubehag i forbindelse med inntak av etanol. Metronidazol ar også et betydelig interaksjonspotensiale, og gir økt konsentrasjon av en rekke medikamenter, blant annet warfarin, noe som kan gi økt INR (3). Generelt bør langtidsbruk av antibiotika unngås på grunn av endringer i bakterieflora og fare for utvikling av resistente bakterier.


Konklusjon
Metronidazol kan gi en rekke perifere og sentrale nevrologiske lidelser, særlig ved høye doser og lang tids bruk. Disse tilstandene er imidlertid som regel reversible. Prøveseponering av Flagyl© hos den aktuelle pasienten anbefales for å finne ut om den langvarige bruken kan ha bidratt til det kliniske bildet.

Tidligere utredning om polynevropati ved metronidazolbruk oversendes spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 1058, RELIS Midt-Norge
  2. 2. Klasco RK (Ed): Metronidazol (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (15.08.06)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Flagyl. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 20.09.05).