Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1235, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 31.08.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nikotinamid som forebyggende behandling mot soleksem

Dato for henvendelse: 31.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1235, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Er 1 g nikotinamid/dag (20 tab x 50 mg) i fem dager en kjent og ufarlig forebyggende behandling mot soleksem?

SVAR: Indikasjon
Soleksem er ikke en godkjent indikasjon ved bruk av nikotinamid. Nikotinamidbehandling er indisert ved malabsorpsjon, isoniazidbehandling, visse tryptofankrevende karsinomer og hyperlipidemier (1).

Effekt
I en pilotstudie fikk 42 pasienter med soleksem behandling i form av 3 g nikotinamid per dag i to uker. Behandlingen startet to dager før soleksponering, og pasientene graderte effekten av behandlingen som enten utmerket (excellent), merkbar (marked) eller ingen (none). Tjuefem av pasientene (60 %) oppgav at de hadde hatt utmerket effekt av behandlingen, seks pasienter (14 %) hadde hatt merkbar effekt, mens elleve pasienter (26 %) ikke observerte noen effekt. Fjorten av pasientene som hadde utmerket effekt ved 3 g per dag, oppnådde også dette ved bruk av 2 g per dag. De resterende elleve fikk milde symptomer ved dosereduksjon, men symptomene forsvant ved doseøkning til 3 g per dag. Pasientene tolererte behandlingen bra, og mild tretthet var det eneste observerte bivirkningen (fem pasienter). Forfatterne angir at legemidlet ikke bør brukes av diabetikere (2). Studien er av svært svak metodologisk kvalitet og resultatene må tolkes med varsomhet.

En senere studie undersøkte effekten av nikotinamid på 11 kvinner og 3 menn med soleksem. Man valgte ut fire sykdomsfrie testområder der pasientene hadde hatt utbrudd av soleksem før, og bestrålte to av disse med henholdsvis UVA og UVB. Endepunktene var tiden til utbrudd av eksem og nødvendig stråledose. Pasientene begynte behandling med nikotinamid 3 g per dag en uke før andre fase av studien. Man bestrålte de resterende to testområdene med henholdsvis UVA og UVB som i den første fasen, og registrerte de samme endepunktene. Sammenlikningen av fase 1 og fase 2 viste at åtte pasienter ikke hadde noen endringer i tid til eksemutbrudd eller stråledose. Tre pasienter viste høyere toleranse for bestrålingen etter bruk av nikotinamid, mens de resterende tre pasientene fikk redusert toleranse etter behandling. Forfatterne konkluderer med at nikotinamid ikke forhindrer utviklingen av soleksem indusert av kunstig lys eller gir signifikante endringer i strålemengden som kreves for å gi soleksem (3).

Sikkerhet
Høye doser nikotinamid kan gi svimmelhet, tretthet og hodepine. Høye doser har i enkelte rapporter vært assosiert med utslett, kløe og acanthosis nigricans. Doser på over 50 mg/kg/dag kan gi redusert følsomhet for insulin. Forhøyede leverfunksjonstester har vært observert ved bruk av doser over 3 g per dag, men dette er en sjelden reaksjon (4). Store doser nikotinamid over lengre tid (> 750 mg daglig i 2-3 måneder) kan gi glositt, ikterus og transaminasestigning, kvalme, oppkast, diaré, hepatotoksisitet og mental forvirring. Ved store doser er flushing vanlig (1).

Konklusjon
Det foreligger ingen indikasjon for bruk av nikotinamid til behandling av soleksem. Vi fant to studier som undersøker effekten av nikotinamid ved soleksem, men ingen av disse gir grunnlag for å fastslå om behandlingen er effektiv eller ikke. Behandlingen kan gi bivirkninger ved høye doser og bør ikke brukes av diabetikere.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (11.09.2006).
  2. 2. Neumann R, Rappold E et al. Treatment of polymorphous light eruption with nicotinamide: a pilot study. Br J Dermatol 1986; 115(1): 77-80.
  3. 3. Ortel B, Wechdorn D et al. Effect of nicotinamide on the phototest reaction in polymorphous light eruption. Br J Dermatol 1988; 118(5): 669-73.
  4. 4. Natural Medicines Comprehensive Database. Niacin and niacinamide (vitamin B3). http://www.naturaldatabase.com/ (12.09.2006).