Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1540, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 01.10.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller mot kviser

Dato for henvendelse: 01.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1540, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Diane® brukes i behandling av kviser og har også prevensjonseffekt. Mener å ha lest at det er en p-pille som også er gunstig for de med kviseplager. Hvilken? Henvendelse fra en farmasøyt.

SVAR: P-piller mot akne
Diane® inneholder cyproteron og etinyløstradiol (EE) og fungerer som p-pille, men bør bare brukes av kvinner som trenger behandling for androgenavhengig tilstand som for eksempel akne (1). Ingen av de andre p-pillene på det norske markedet har akne som indikasjon, men studier viser at kombinasjonspiller generelt har vist gunstig effekt på androgent betinget akne (2,3).

Det er flere tenkelige mekanismer bak rasjonale for å bruke p-piller i behandling av akne. P-piller kan redusere nivået av fritt testosteron med 40-50 % gjennom redusert produksjon av testosteron og økt nivå av bærerproteinet seksualhormonbindende globulin, som blant annet binder testosteron. For at testosteron skal gi akne må det omdannes i hårfolliklene og huden til dihydrotestosteron, og p-piller hemmer denne omdannelsen (2).

Progestiner som inngår i p-piller har forskjellig grad av androgen aktivitet, og akne er også rapportert som bivirkning ved bruk av p-piller. Det er rasjonelt å tenke seg at kvinner som får akne ved bruk av p-piller eller som har androgent betinget akne fra før kan forsøke p-piller med et progestin som har mindre androgene egenskaper. En kilde angir at norgstrel har mest androgen aktivitet, noretisteron har moderat androgen aktivitet, mens desogestrel og drospirenon har minst androgen aktivitet. Institut for Rationel Farmakoterapi hevder at drospirenon, som er et fjerdegenerasjons progestin, er mindre androgent enn andre progestiner og at det derfor er assosiert med mindre akne, kvalme, hodepine og humørsvingninger (3).

Kliniske studier
En nylig publisert Cochraneoversikt har undersøkt effekten av kombinasjonspiller for behandling av akne i randomiserte kliniske studier (2). Forfatterne inkluderte fem placebokontrollerte studier som har gjort tre ulike sammenligninger, og 17 studier som har gjort 13 sammenligninger mellom to ulike p-pille regimer, samt én studie som har sammenlignet p-piller med antibiotika.

De tre p-pillene som ble undersøkt i placebokontrollerte studier (levonorgestrel/EE, noretindron/EE og norgestimat/EE) var effektive på inflammatorisk og ikke-inflammatorisk aknelesjoner. Forfatterne fant få forskjeller ved sammenligning mellom ulike p-piller. P-piller med klormadinon (ikke i Norge) eller cyproteron var bedre enn p-piller med levonorgestrel, men denne tilsynelatende forskjellen var basert på begrenset datamateriale. P-pille med cyproteron var muligens bedre enn p-pille med desogestrel, men de tre studiene som sammenlignet disse p-pillene ga motstridende resultater. Tilsvarende var p-pille med levonorgestrel bedre enn p-pille med desogestrel i én studie, mens en annen studie ikke fant noen forskjell mellom disse. Datagrunnlaget er for lite til å vurdere effekten av p-piller sammenlignet med annen aknebehandling. Én studie sammenlignet drospirenon 3 mg/EE 30 mcg med cyproteron 2 mg/EE 35 mcg, og fant ingen forskjell mellom preparatene.

Forfatterne konkluderer med at p-piller reduserer aknelesjoner, men at det ikke er dokumentert noen betydelige forskjeller mellom de ulike p-pillene. Selv om p-piller med cyproteron tradisjonelt har vært brukt i aknebehandling er det lite dokumentasjon på at denne har bedre effekt på akne enn øvrig progestiner (2).

En oversiktsartikkel fra 2006 konkluderer også med at p-piller er effektive i behandling av akne, men at det er vanskelig å sammenligne effekten mellom ulike progestiner på grunn av få sammenlignende studier og motstridende resultater. Forfatterne anbefaler bruk av p-piller med lavest mulig effektive hormonkonsentrasjon (4).

Konklusjon
Ingen av p-pillene på det norske markedet har akne som godkjent indikasjon, bortsett fra Diane® som ikke primært er et antikonsepsjonsmiddel. Studier viser imidlertid at kombinasjonspiller har gunstig effekt på akne. Teoretisk vil man forvente best effekt ved bruk av p-piller med et progestin med minst mulig androgene egenskaper, som desogestrel og drospirenon, men det er ikke dokumentert at det er betydelig forskjell mellom ulike p-piller.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 2007: 415.
  2. 2. Arowojolu AO, Gallo MF et al. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004425. DOI: 10.1002/14651858.CD004425.pub3.
  3. 3. RELIS database 2006; spm.nr. 1824, RELIS Øst. (www.relis.no)
  4. 4. Huber J, Walch K. Treating acne with oral contraceptives: use of lower doses. Contraception 2006; 73: 23-9.