Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1563, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 31.10.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Toleranseutvikling ved bruk av ropinirol

Dato for henvendelse: 31.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1563, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Mann f-67 har begynt med Adartrel® (ropinirol) for restless legs 3/9. Han trapper dosen gradvis opp som foreskrevet. Initialt litt bivirkninger i form av svimmelhet ved hver doseøkning, men dette går fort over. Syntes han fikk god effekt allerede på 0,5 mg, men effekten avtar gradvis etter hver doseøkning, først kommer uroen tilbake, deretter smertene. Han er nå oppe i 1,5 mg og planlegger økning til 2 mg, men symptomer på toleranseutvikling uroer pasienten og meg. Er dette et kjent fenomen? Henvendelse fra en lege.

SVAR: Ropinirol er en ikke-ergolin D2/D3 dopaminagonist som stimulerer striatale dopaminreseptorer.

Anbefalt dosering
Produsenten anbefaler dosetitrering med hensyn til effekt og toleranse, med en startdose på 0,25 mg x 1. Gjennomsnittsdosen i kliniske studier med pasienter med moderat til alvorlig rastløse bein-syndrom var 2 mg x 1. Hos noen pasienter kan dosen økes gradvis til maksimalt 4 mg x 1. Doser over 4 mg x 1 har ikke blitt undersøkt ved denne indikasjonen (1).

Toleranseutvikling
Utvikling av toleranse og symptomforsterkning ("augmentation") er velkjente fenomener ved legemiddelbehandling av rastløse bein (2-5), men vi har funnet lite dokumentasjon på toleranseutvikling ved ropinirol. Produsenten er heller ikke kjent med at dette forekommer i noen betydelig grad, men utelukker ikke at toleranseutvikling kan oppstå ved langtidsbruk (6). En artikkel angir generelt at dopaminagonister kan gi toleranseutvikling som kan komme hurtigere enn ved bruk av levodopa, men forfatterne nevner ikke ropinirol spesielt (2). En kasuistikk beskriver en pasient med rastløse bein som utviklet toleranse overfor flere legemidler, inkludert ropinirol (5). Pasienten begynte med 0,5 mg, men reduserte dosen til 0,25 mg på grunn av bivirkninger i form av kvalme og svimmelhet. Etter en pause måtte han gradvis øke dosen til 0,5 mg og siden 1 mg for å få effekt. Ved 1 mg fikk han symptomforsterkning og ropinirol ble seponert. Forfatterne angir at doseøkningen fra 0,25 mg til 1 mg indikerer toleranseutvikling, på tross av at kliniske studier viser at de fleste pasientene må opp i 2 mg daglig for å få optimal effekt av ropinirol.

Symptomforsterkning
Symptomforsterkning er bare observert ved bruk av dopaminagonister, og karakteriseres ved forverring av symptomene etter behandling i noen få uker eller måneder. Plagene kan komme tidligere på dagen, spre seg til større kroppsområder og øke i intensitet, samtidig som effekten av legemidlet kan synes å avta (3,4). Symptomforsterkning er rapportert hos opp til 80 % av pasientene som bruker levodopa, mens lavere insidens er rapportert ved bruk av for eksempel kabergolin (11 %), ropinirol (7 %) og pramipeksol (4 %) (3). Man bør imidlertid være forsiktig med å sammenligne de ulike dopaminagonistene, da direkte sammenlignende studier mangler. For flere av disse er det bare gjort relativt kortvarige studier med lave doser og enkelte studier ekskluderte pasienter som tidligere hadde fått symptomforsterkning ved bruk av levodopa (4).

Konklusjon
Produsenten anbefaler gradvis dosetitrering til man oppnår optimal behandlingseffekt. Maksimaldosen er 4 mg x 1, og gjennomsnittsdosen i kliniske studier var 2 mg x 1.

Vi har ikke funnet dokumentasjon på betydelig grad av toleranseutvikling ved bruk av ropinirol, men symptomforsterkning er rapportert hos om lag 7 % av pasientene.

Den aktuelle pasienten er foreløpig under gjennomsnittsdosen som ga optimal effekt i kliniske studier, og det er rom for ytterligere doseøkning.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Adartrel http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 03.05.2006).
  2. 2. Thorpy MJ. New paradigms in the treatment of restless legs syndrome. Neurology 2005; 64(suppl 3): s28-33.
  3. 3. Montagna P. The treatment of restless legs syndrome. Neurol Sci 2007; 28: s61-6.
  4. 4. Earley CJ. Restless legs syndrome. N Eng J Med 2003; 348(21): 2103-9.
  5. 5. Kurlan R, Richard IH et al. Medication tolerance and augmentation in restless legs syndrome: the need for drug class rotation. J Gen Intern Med 2006; 21: C1-4.
  6. 6. GlaxoSmithKline. Pers. medd. 26.11.2007.