Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 1631, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 15.02.2008

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og akutt hodepine

Dato for henvendelse: 15.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 1631, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det gjelder en jente på 17 år med ADHD som bruker Concerta® 54 mg/døgn som har opplevd en episode med hyperakutt kraftig hodepine. Legen spør om dette er en kjent bivirkning ved metylfenidat, eller om dette kan oppstå på grunn av uregelmessig bruk?

SVAR: Hodepine er en kjent bivirkning ved bruk av metylfendat (1). En studie hvor man sammenlignet forekomsten av bivirkninger ved metylfenidatbehandling, fant en odds ratio = 5,3 for hodepine i forhold til behandling med placebo (2).

En åpen studie som undersøkte sikkerhetsdata ved bruk av metylfenidat i depotformulering, fant at hodepine, anoreksi og søvnløshet var de hyppigst rapporterte bivirkningene (3). Insidensen av bivirkninger var ikke doserelatert. En annen studie, som sammenlignet effekt og bivirkninger av vanlige tabletter og depotabetter med metylfenidat, rapporterer heller ikke doserelatert forekomst av hodepine (4). Dette står i kontrast til en oversiktsartikkel som viser til at forekomsten av hodepine ved behandling med metylfenidat er doserelatert (5). Funnene i de aktuelle artiklene kan trolig forklares ved at det var relativt få inkluderte i de disse studiene.

Uregelmessig bruk av depotpreparater med metylfenidat der doseringsintervall er kortere enn planlagt, kan gi utilsiktet høyt plasmakonsentrasjonsnivå av metylfenidat og økt risiko for hodepine.

Konklusjon
Hodepine er en kjent doserelatert bivirkning av metylfenidiat. Utilsiktet kort doseringsintervall kan gi økt risiko for hodepine.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (15.02.08).
  2. 2. Ahmann PA, Waltonen SJ et al. Placebo-controlled evaluation of Ritalin side effects. Pediatrics 1993;91(6):1101-6.
  3. 3. McGough JJ, McBurnett K et al. Once-daily OROS methylphenidate is safe and well tolerated in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2006;16(3):351-6.
  4. 4. Swanson JM, Wigal SB et al. A comparison of once-daily extended-release methylphenidate formulations in children with attention-deficit/hyperactivity disorder in the laboratory school
  5. 5. (the Comacs Study). Pediatrics 2004;113(3):e206-16.
  6. 6. Klein-Schwartz W. Abuse and toxicity of methylphenidate. Curr Opin Pediatr 2002;14(2):219-23.