Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 1716, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.06.2008

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-pille (Diane®) hos pasient med ulcerøs kolitt.

Dato for henvendelse: 02.06.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 1716, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege planlegger å gi en kvinnelig pasient Diane® (cyproteron/etinyløstradiol) både som prevensjonsmiddel og som behandling for plager assosiert med polycystisk ovariesyndrom. Pasienten har også ulcerøs kolitt, men bruker Humira® og har stabil sykdom. I felleskatalogteksten for Diane® er det angitt at man må være forsiktig ved behandling hos pasienter med ulcerøs kolitt. Legen ønsker en utdyping av denne problemstillingen.

SVAR: Preparatomtalene for flere hormonelle prevensjonspreparater angir at p-piller kan forverre ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, samt at disse sykdommene er assosiert med økt risiko for karkomplikasjoner (1a,b,2). Vi har gjennomgått dokumentasjon bak disse forsiktighetreglene:

Studier som har sett på sammenhengen mellom bruk av p-piller og utvikling av inflammatorisk tarmsykdom har gitt motstridende resultater (2-5). Blant annet ble denne problemstillingen undersøkt i en metaanalyse med 719 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og 3198 kontroller fra 7 kasuskontroll-studier og to kohortstudier med 32 673 p-pillebrukere og 30 379 ikke-p-pillebrukere. For Crohns sykdom ga p-pillebruk en relativ risiko (RR) på 1,4 når en kontrollerte for røyking. For ulcerøs kolitt var RR 1,3 når en kontrollerte for røyking. Forfatterne konkluderer med at det sannsynligvis er en moderat positiv korrelasjon mellom p-pillebruk og utvikling av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, men assosiasjonen er ikke stor nok til at man kan slå fast at det er en sikker kausal sammenheng (2,6).

Det er kontroversielt om p-pillebruk kan gi et mer alvorlig sykdomsforløp hos pasienter med eksisterende inflammatorisk tarmsykdom. Lavdoserte kombinasjonspiller ser ikke ut til å påvirke klinisk sykdomsaktivitet, i alle fall ikke ved Crohns sykdom.

Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom vil det som regel være en viss hyperkoagulabilitet tilstede. En kan tenke seg at samtidig bruk av p-piller vil kunne øke risikoen for tromboemboliske hendelser, men en slik sammenheng er så langt ikke påvist (2).

Flere kilder angir at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å fraråde kvinner med ulcerøs kolitt å bruke p-piller, og at disse kvinnene kan velge mellom de samme prevensjonsmidlene som andre kvinner (5,7).

Konklusjon
Studier som har undersøkt sammenhengen mellom bruk av p-piller og ulcerøs kolitt har gitt motstridende resultater, og det synes ikke å være endelig avklart om p-piller kan utløse ulcerøs kolitt eller gi forverring av eksisterende sykdom.

Teoretisk sett kan aktiv inflammatorisk tarmsykdom øke risikoen for tromboembolisk sykdom ved samtidig bruk av p-piller, men en slik sammenheng er ikke dokumentert.

Tilgjengelig dokumentasjon tilsier at kvinner med ulcerøs kolitt kan bruke p-piller.

Referanser
  1. 1. Läkemedelsverket. Preparatomtale (SPC) a) Diane, b) Yasmin http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/ProduktFileListPage____4618.aspx
  2. 2. RELIS database 2005; sp.nr. 833, RELIS Nord-Norge
  3. 3. Halfvarson J, Jess T et al. Environmental factors in inflammatory bowel disease: a co-twin control study of a Swedish-Danish twin population. Inflamm Bowel Dis 2006; 12(10): 925-33.
  4. 4. García Rodríguez LA, González-Pérez A et al. Risk factors for inflammatory bowel disease in the general population. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22(4): 309-15.
  5. 5. Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. Hormonal contraceptives. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (04.06.2008).
  6. 6. Godet PG, May GR, Sutherland LR. Meta-analysis of the role of oral contraceptive agents in inflammatory bowel disease. Gut 1995; 37:668-73.
  7. 7. Lukas M, Bortlik M et al. What is the origin of ulcerative colitis? Still more questions than answers. Postgrad Med J 2006; 82(972): 620-5.