Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 2108, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 22.12.2009

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hårfarging ved graviditet og amming

Dato for henvendelse: 22.12.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 2108, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege ønsker informasjon om mulige skadelige effekter på foster/barn dersom mor bruker hårfargemiddel under graviditet/amming. Det henvises særlig til en nettside der hårfargemidler med innhold av resorcinol frarådes, da dette stoffet skal ha hormonforstyrrende effekt og potensial for påvirkning av fosterets kjønnsutvikling og fruktbarhet.

SVAR: RELIS har også tidligere fått henvendelser om risiko ved bruk av hårfargeprodukter under graviditet, og har konkludert med at dette neppe innebærer risiko for fosteret (1).

Det er generelt lite dokumentasjon på bruk av hårfargemidler under graviditet. Produktene inneholder mange ulike forbindelser, og det har vært diskutert hvorvidt for eksempel fenol- eller nitrosoforbindelser kan være kreftfremkallende. Noen studier har indikert en assosiasjon mellom neuroblastom hos barn og mors bruk av hårfargemidler under graviditeten. Resultatene er imidlertid inkonsistente og vanskelige å tolke da det er mange ulike hårfargeprodukter og følgelig et stort antall kjemiske forbindelser på markedet (2). I en oppsummering fra The Motherisk Program fra 2008 vises det til at dyrestudier har vist risiko for teratogene effekter av noen kjemikalier som ofte brukes i hårprodukter, for eksempel fenylendiamin, aminofenoler og etanolamin, når dyrene eksponeres for svært høye doser. Humanstudier har imidlertid vist at absorbsjonen av slike stoffer er svært begrenset gjennom intakt hud, og det er derfor lite sannsynlig at stoffene når placenta i mengder som kan tenkes å skade fosteret (2).

Resorcinol har vært brukt i dermatologien til behandling av sår, akne, psoriasis og andre hudlidelser. Det finnes enkeltrapporter av eldre dato på reversibel hypothyreoidisme hos pasienter som har fått langvarig behandling med salver med høyt innhold av resorcinol mot ulcererende leggsår, men en eventuell årsakssammenheng er ikke verifisert ved for eksempel plasmakonsentrasjonsmålinger. Resorcinol absorberes gjennom huden, men i svært begrenset grad gjennom intakt hud. Graden av systemisk tilgjengelighet øker betraktelig dersom huden er skadet (sår, inflammasjoner eller lignende). Resorcinol har ikke gitt toksiske effekter på tyroidea i dyrestudier, og det ble heller ikke observert effekter på reproduksjon eller tyroideafunksjon hos avkom av resorcinol-eksponerte rotter (3).

Når det gjelder amming angir en kilde at det ikke er gjort noen studier på utskillelse av kjemikalier fra hårfargeprodukter i melk, men at det er lite sannsynlig at disse blir absorbert i relevante mengder slik at melken kan bli affisert (4a). Den samme kilden angir at hårfargeprodukter kan brukes på vanlig måte av gravide (4b).

Oppsummering
Bruk av hårfargeprodukter under graviditet og amming anses som trygt for foster og diebarn.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 3247, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. McCall EE, Olshan AF et al. Maternal hair dye use and risk of neuroblastoma in offspring. Cancer Caus Control 2005; 16: 743-8.
  3. 3. Chua-Gocheco A, Bozzo D. Motherisk Update: Safety of hair products during pregnancy. Can Fam Phys 2008; 54: 1386-8.
  4. 4. Welsh F. Routes and modes of administration of resorcinal and their relationship to potential manifestations of thyroid gland toxicity in animals and man. Int J Tox 2008; 27: 59-63.
  5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: a) 762-3, b) 463.