Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2745, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 14.02.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Erytromycin, fenylpropanolamin og graviditet

Dato for henvendelse: 14.02.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2745, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det gjelder en kvinne som har brukt Ery-max (erytromycin) 2 tabletter 2 ganger daglig og Rinexin (fenylpropanolamin) 1 tablett 1 gang daglig i 3 1/2 dag. Hun har nå oppdaget at hun er gravid, trolig 5 uker på vei, og har sluttet å ta legemidlene. Hvordan er det med fosterskade?

SVAR: Erytromycin
RELIS har nylig utredet bruk av erytromycin i første trimester (1). En mulig risiko for hjertemisdannelser ved bruk av erytromycin i første trimester er omdiskutert. En studie basert på data fra det svenske medisinske fødselsregisteret viste en tilleggsrisiko på omtrent 0,8% for slike misdannelser ved bruk av erytromycin i forhold til barn født av mødre som hadde brukt fenoksymetylpenicillin i første trimester. Studien var basert på data fra 1844 mødre som hadde brukt erytromycin og 9110 mødre som hadde brukt fenoksymetylpenicillin. For å undersøke om funnene kunne bekreftes av et uavhengig datasett, ble det utført en ny studie på data fra det svenske fødselsregisteret (2002-2006). Disse dataene ga ikke holdepunkter for at bruk av erytromycin i første trimester var assosiert med økt risiko for hjertemisdannelser. Både i Norge og i Sverige anbefaler man likevel forsiktighet ved bruk av makrolider i første trimester. Om bruk av makrolider er tilrådelig er også avhengig av hvor langt i første trimester kvinnen har kommet. Risikoen for skade på hjertet er størst omtrent fra uke tre til åtte. Nasjonale retningslinjer i blant annet Storbritannia, Skottland og Amerika anbefaler bruk av erytromycin til gravide med klamydia, basert på at data fra mer enn 7000 eksponeringer for erytromycin i første trimester ikke har vist økt risiko for medfødte misdannelser (1). Om eksponering for erytromycin allerede har skjedd i tidlig graviditet gir dette ikke grunnlag for å vurdere svangerskapsavbrudd (2).

Fenylpropanolamin
Tidligere studier som assosierte fenylpropanolamin med økt misdannelsesfrekvens (hovedsaklig mindre alvorlige) har ikke blitt bekreftet i senere større studier. En slik økt risiko, hvis den finnes, er i så fall liten. I det svenske medisinske fødselsregisteret er det 3853 barn der mødre har oppgitt at de har brukt fenylpropanolamin tidlig i svangerskapet. 77 av disse barna (2,0 %) hadde en misdannelsesdiagnose, hvilket ikke er mer enn det som forventes i befolkningen generelt. Bruk tidlig i graviditet er trolig uten risiko selv om epidemiologisk data enda ikke er helt entydige, og dersom en gravid kvinne har brukt fenylpropanolamin gir dette ikke grunnlag for å diskutere svangerskapsavbrudd (3,4).

Når det gjelder legemidler og graviditet generelt, mener RELIS, som andre, at bruk bør unngås hvis mulig. For fenylpropanolamin mener vi risiko/nytteprofilen er negativ og videre bruk bør unngås. Videre ser vi det slik at dersom den gravide har brukt fenylpropanolamin er risikoen for misdannelser lav, og bruken gir ikke grunnlag for vurdering av svangerskapsavbrudd (3).

Konklusjon
På grunn av mulig økt risiko for hjertemisdannelser anbefales forsiktighet ved bruk av makrolider som erytromycin i første trimester, spesielt i ukene tre til åtte. En økt risiko er imidlertid bare vist i en studie og er ikke bekreftet i nyere større studier, slik at når eksponering for erytromycin allerede har skjedd i tidlig graviditet gir dette ikke grunnlag for å vurdere svangerskapsavbrudd. En mulig økt risiko for hjertemisdannelser er, hvis den finnes, svært liten. Bruk av fenylpropanolamin tidlig i graviditet er trolig uten risiko selv om epidemiologisk data enda ikke er helt entydige.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 4107, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Erytromycin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01.03.2011).
  3. 3. RELIS database 2010; spm.nr. 4054, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Fenylpropanolamin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01.03.2011).