Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3129, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.04.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og amming av premature

Dato for henvendelse: 23.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3129, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En ung mor med premature tvillinger har behov for behandling med Ritalin (metylfenidat). Kan hun amme?

SVAR: Henvendelsen ble besvart per telefon.
Lactmed angir at barn som ammes vil få i seg om lag 1-2 % av morens vektjusterte dose metylfenidat, men disse tallene er basert på målinger hos noen få kvinner. Det er ikke observert bivirkninger hos diebarn hvis mødre har brukt metylfenidat, men heller ikke her er det mer enn noen få observasjoner (1). Selv om overgangen av metylfenidat til morsmelk synes å være lav mener vi det er ekstra grunn til å være tilbakeholden med å anbefale amming når barna er premature. Risiko for akkumulering kan ikke utelukkes hos barn med umoden organfunksjon, og det er heller ikke kjent om metylfenidat kan ha langtidseffekter for eksempel på sentralnervesystemet. Videre er nedsatt appetitt og redusert vektøkning kjente bivirkninger av metylfenidat hos barn, og så lenge det ikke finnes data kan vi ikke utelukke at dette kan være relevant også hos diebarn.

Spørsmålsstiller fikk tilsendt en tidligere RELIS-utredning (2).

Referanser
  1. 1. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Methylphenidate. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (23.04.2013).
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 2265, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)