Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3263, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 13.09.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Polynevropati som bivirkning av misteltein

Dato for henvendelse: 13.09.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3263, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med kreftdiagnose fra 2011 har ikke fått kjemoterapi eller stålebehandling. Hun bruker imidlertid Iscador (misteltein; Viscum album). Pasienten har nå symptomer på progredierende polynevropati.

Lege som skal utrede dette spør om bruk av misteltein kan gi polynevropatier.

SVAR: Iscador er et antroposofisk mistelteinpreparat med begrenset dokumentasjon på bivirkninger. Vi har søkt i ulike naturmiddeldatabaser uten å finne opplysninger om nevropati eller polynevropati som potensiell bivirkning av europeisk misteltein (Viscum album) (1-4). Dette er heller ikke omtalt på hjemmesiden til en svensk importør/produsent (5). Vi har også søkt* i de medisinske databasene Medline og Embase uten å finne rapporter om nevropati eller polynevropati ved bruk av europeisk misteltein. Bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO)** inneholder én rapport om perifer neuropati som mistenkt bivirkning av acetylsalisylsyre og preparat med viscum album. Pasienten fikk også hjerneødem. Meldingen inneholder imidlertid lite utdypende informasjon om pasienten og hendelsesforløpet, og årsakssammenhengen er ikke vurdert (6). Det kan for øvrig nevnes at forfatteren av en norsk oversiktsartikkel på naturmidler angir at smerter i underekstremitetene kan være en potensiell bivirkning av europeisk misteltein (7). Et oppslagsverk angir at europeisk misteltein har smalt terapeutisk vindu (1).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon for at europeisk misteltein (Viscum album) kan gi nevropati eller polynevropati.


*Følgende søkeord ble brukt: "mistletoe", "iscador" eller "viscus album" i kombinasjon med "polyneuropathy", "polyneuropathies", "neuropathy", "neuropathies" eller "neuropathic".

**) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. European misteltoe. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 15.02.1012).
  2. 2. Natural Products Database, In Lexi-Comp. Mistletoe. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 13. september 2013).
  3. 3. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Mistletoe (European). http://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/about-herbs (Sist oppdatert: 26. oktober 2012)
  4. 4. Micromedex® 2.0 (electronic version). AltMedDex. Mistletoe. http://www.micromedexsolutions.com/ (Lest: 13. september 2013).
  5. 5. shttp://www.weleda.se/iscador/
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 13. september 2013.
  7. 7. Pomp E. Urter med påstått medisinsk effekt. Tidsskr Nor Legeforen. 2002; 122(6): 624–5.