Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3283, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.10.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Linaklotid (Constella) og dokumentasjon for irritabel tarm-syndrom.

Dato for henvendelse: 02.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3283, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege: En pasient har spurt meg om Constella (linaklotid) og dets effekt på irritabel tarm-syndrom(IBS). Kan dere si noe om dette?

SVAR: Linaklotid ble i november 2012 godkjent for markedsføring i Norge for indikasjonen irritabel tarm-syndrom med obstipasjon hos voksne. Legen var ikke kjent med at det foreligger en godkjent norsk preparatomtale og RELIS oversendte derfor denne informasjonen (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Constella. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26. november 2012).