Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 337, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 08.08.2001

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alimemazin (Vallergan®) til små barn

Dato for henvendelse: 08.08.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 337, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller ønsker dokumentasjon for bruk av alimemazin mikstur (Vallergan®) over flere måneder i forbindelse med søvnproblemer hos barn under to år.

SVAR: Alimemazin (trimeprazine er den amerikanske betegnelsen) anbefales ikke brukt til barn under to år fordi sikkerheten ikke er tilfredstillende dokumentert (1-3). Dosering til barn må ikke overskride 3 mg/kg. Toleranseutvikling kan oppstå etter få dagers sammenhengende bruk og ved seponering kan det oppstå forbigående søvnproblemer som ikke bør behandles medikamentelt. Etter langvarig bruk bør seponering gjøres gradvis (1).

Alimemazin har vært anbefalt i doser på 3-6 mg/kg til korttids behandling av søvnproblemer hos barn ved forsøk på og endre søvnmønsteret (4). Det har vært rapportert respirasjonsdepresjon. Nyfødte betraktes som høyrisikogruppe på grunn av en sentralnervøs dempende effekt. Det har også vært mistanke om at trimeprazinterapi har sammenheng med krybbedød, men dette er avvist av European Commision etter en gjennomgang av data. Nedre aldersgrense for anbefalt bruk er to år (5).

RELIS har funnet en publikasjon som omhandler en dobbel blind evaluering av trimeprazine tartrates effekt på søvnforstyrrelser hos barn. Trimeprazine tartrate 15 mg/5ml eller 30 mg/5ml ble sammenlignet med både baseline og placebo i en dobbelt blind studie. Det ble ikke funnet klinisk signifikant effekt av lav dose. Effektene ved høy dose var ikke reproduserbare. Forfatterne konkluderer med at trimeprazine tartrate ikke er anbefalt som farmakoterapi ved søvnproblemer hos barn uten at det er som supplement til atferdsterapi (6).

KONKLUSJON
Vallergan er ikke anbefalt til lengre tids behandling av søvnproblemer hos barn under to år.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 2000: 1641-2.
  2. 2. Lægemiddelkataloget (Danmark) 1998: 1015.
  3. 3. FASS Lækemedel i Sverige 1999: 1217-18.
  4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.: T185-88.
  5. 5. Script 1987 1182: 23.
  6. 6. France KG, Blampied NM, Wilkinson P. A multiple-baseline, double-blind evaluation of the effects of trimeprazine tartrate on infant sleep disturbance. Exp Clin Pharmacol 1999; 7(4): 502-13.