Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3481, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 16.04.2014

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Krampeanfall av lokalanestetikum

Dato for henvendelse: 16.04.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3481, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient oppgir å ha fått et krampeanfall/epileptisk anfall relatert administrasjon av lokalanestetikum ved tanninngrep for en del år tilbake. Det er ukjent hvilket preparat som ble benyttet. Vi planlegger nå et operativ inngrep med subkutan administrasjon av lokalanestetikum. Hvor vanlig er slike anfall?

SVAR: Lokale anestetika kan i sjeldne tilfeller gi stimulering av sentralnervesystemet (CNS) selv ved normale terapeutiske doser. Pasienter har varierende grad av sensitivitet for slike reaksjoner (1). I preparatomtalen til et lokalanestetikum angis det at systemiske toksiske reaksjoner primært omfatter sentralnervesystemet og hjerte-/kar. Ved utilsiktede intravaskulære injeksjoner kan toksisk effekt inntreffe innen 1-3 minutter. Ved overdosering kan toksisk effekt inntreffe først senere og er avhengig av injeksjonssted, da det kan ta inntil 20-30 minutter før høyeste plasmakonsentrasjon nås (2). Injeksjon i områder med høy vevsperfusjon kan føre til rask absorpsjon: interkostal > epidural > plexus brachialis og andre større nervebunter > subkutan injeksjon. Tilførsel via slimhinner i luftveiene eller munnregionen kan gi blodkonsentrasjoner som etter intravenøs injeksjon (3).

CNS-toksisitet vises som regel før kardiovaskulær toksisitet. CNS-toksisitet er en gradvis respons med symptomer av økende alvorlighetsgrad. De første symptomene er vanligvis nummenhet i tungen, ørhet, hyperakusi, tinnitus og synsforstyrrelser. Muskelrykninger eller skjelving er mer alvorlige og inntreffer før allmenne kramper. Påfølgende bevisstløshet og grand mal-kramper med varighet fra noen sekunder til flere minutter kan inntre (2). I Norsk legemiddelhåndbok angis det imidlertid at det ikke er noen lovmessighet i dette og at kramper kan opptre uten forvarsel, oftest < 5 minutter etter injeksjon (3). Ved senere bruk av av lokalanestetika hos pasienter som har opplevd en toksisk reaksjon, anbefales det at kumlativ dose holdes så lav som mulig (1).

I preparatomtalen for et av preparatene angis det at CNS-relatert toksisitet gjelder alle lokalanestetika av amidtypen mens hjerte/kar reaksjonene i større grad er avhengig av hvilket middel som er brukt (2). På det norske marked tilhører alle lokalanestetika amidtypen. Norsk legemiddelhåndbok beskriver tiltak som kan treffes ved mistanke om toksisk reaksjon (3).

Differensialdiagnose til akutte toksiske effekter er kraftig allergisk reaksjon da disse til en viss grad kan ha like tegn. Oppslagsverket UpToDate angir imidlertid at toksisk reaksjon er vanligere enn reell allergisk reaksjon. Tilstedeværelse av symptomer som hudkløe, urtikaria og angioødem tyder imidlertid på en sann allergisk reaksjon (1).

OPPSUMMERING
I dette konkrete tilfellet kan det ut fra beskrivelsen høres ut som om pasienten har fått en akutt toksisk reaksjon. Reaksjonen kan oppstå av overdosering eller utilsiktet intravaskulær injeksjon. Akutt toksisk reaksjon opptrer likevel sjelden, slik at det ikke er en kontraindikajson mot senere bruk av lokalanestikum. I dette tilfellet skal lokalanestetikumet settes subkutant, noe som gir mindre systemisk tilgengelighet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at pasienten har hatt en allergisk reaksjon og behandlende lege bør i så fall vurdere om dette bør utredes før inngrep.

Referanser
  1. 1. Schatz M. Allergic reactions to local anesthetics . In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 11. april 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Xylocain. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 24. juli 2013).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi. http://www.legemiddelhandboka.no/ ( Publisert 9. mai 2013)