Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 378, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 07.11.2001

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Betahistin til behandling av Mb. Menière

Dato for henvendelse: 07.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 378, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En allmennpraktiker ønsker informasjon om betahistin til behandling av Mb. Menière.

SVAR: Legen har fått oversendt informasjon om bruk av betahistin ved diagnosen Mb. Menière (1). Konklusjonen i denne produktmonografien er at det ikke finns konklusive data som viser at betahistin har effekt mot Mb. Menière eller dens symptomer.

Et Cochrane review basert på seks studier (tilsammen162 pasienter), konkluderer med at de fleste studiene hadde metodologiske svakheter. Dette gjalt diagnostikk, bedømmelse av klinisk effekt på vertigo og/eller på tinnitus. Noen studier viste effekt på vertigo og tinnitus, men forfatterne av oversikten peker på at dette kan være artefakter på grunn av bias i metodene. I en studie med adekvat metodikk (n= 35 pasienter), fant forfatterne ingen effekt av betahistin på tinnitus. Ingen av studiene som ble inkludert viste effekt på hørselstap.

Konklusjon
Det foreligger ikke data som viser at betahistin har effekt på Mb. Menière.

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Betahistine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 112 expires 12/2001.
  2. 2. James AL, Burton MJ. Betahistine for Menière's disease or syndrome (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 4, 2001. Oxford: Update Software.