Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 4054, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 05.08.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Syklofosfamid og kronisk utmattelsessyndrom

Dato for henvendelse: 05.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 4054, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient fikk for flere år tilbake diagnostisert mesangioproliferativ glomerulonefritt som ble behandlet med Solu-Medrol (metylprednisolon) og Sendoxan (syklofosfamid). Akkumulert Sendoxan-dose var 4,5 g. Nå har pasienten symptomer med økt tretthet, søvn-/hvilebehov noen timer på dagen som likner på CFS/kronisk utmattelsessyndrom, men det er foreløpig ikke stilt slik diagnose. Spørsmålet er om andre har registrert sammenheng mellom syklofosfamid og kronisk utmattelsessyndrom?

SVAR: Kronisk utmattelsessyndrom
Kronisk utmattelsessyndrom (chronic fatigue syndrom – CFS) er en alvorlig sykdom med unormal og vedvarende følelse av utmattelse eller energisvikt kombinert med ulike tilleggssymptomer fra immunsystem og nervesystem. Tilstanden er ofte omtalt som myalgisk encefalopati eller myalgisk encefalomyelitt (ME), og norske helsemyndigheter har valgt å bruke samlebetegnelsen CFS/ME (1). Flere mulige årsaker til CFS/ME er foreslått, deriblant virusinfeksjoner, immundysfunksjon, endokrin-metabolsk dysfunksjon og nevropsykiatriske faktorer (2).

CFS/ME som bivirkning av syklofosfamid
Vi har ved søk i ulike oppslagsverk over legemiddelbivirkninger ikke funnet at CFS/ME er en kjent bivirkning av syklofosfamid (3-5). Vi har heller ikke funnet informasjon om dette ved søk i Medline og Embase ved bruk av søkeord som blant annet ”chronic fatigue syndrome”, ”asthenia” og ” myalgic encephalomyelitis”. I den norske preparatomtalen til syklofosfamid er imidlertid uspesifikke symptomer som asteni og tretthet nevnt som bivirkninger med ukjent frekvens (6), men vi har ikke funnet at dette er utdypet i andre kilder.

Bivirkningsdatabasen til Verdens Helseorganisasjon (WHO*) inneholder i underkant av 3000 tilfeller der ”fatigue” eller ”asthenia” er meldt som mistenkt bivirkning av syklofosfamid, men ingen av de rapporterte tilfellene inneholdt opplysninger om at dette var knyttet til CFS/ME. Rapportene inneholder for øvrig begrenset informasjon om pasient og hendelsesforløp, og de fleste pasientene hadde også brukt andre legemidler i tillegg, hovedsakelig annen cytostatika. Det er dermed vanskelig å si noe om sannsynligheten for en direkte årsakssammenheng (7).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet informasjon om at CFS/ME er en kjent bivirkning av syklofosfamid.

Vi oppfordrer om at dette tilfellet meldes som en mistenkt bivirkning til RELIS.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Kronisk utmattelsessyndrom. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 11. desember 2014).
  2. 2. Gluckman, SJ. Clinical features and diagnosis of chronic fatigue syndrome (systemic exertion intolerance disease). In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. juni 2015).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meylers side effects of drugs used in cancer and immunology 2010: 20-7.
  4. 4. Lexicomp. Cyclophosphamide: Drug information. In UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 4. august 2015).
  5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Cyclophosphamide (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 30. juli 2015).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sendoxan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 6. mars 2013).
  7. 7. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 4. august 2015).