Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 4070, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.08.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

TIA som bivirkning av acitretin?

Dato for henvendelse: 27.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 4070, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har i løpet av de siste årene brukt metotreksat, Arava (leflunomid), Cimzia (certolizumab), Simponi (golimumab) og Remsima (infliksimab). På grunn av pustuløst utslett, forenlig med legemiddelutløst psoriasiform dermatitt, ble det startet opp med Neotigason (acitretin). Etter omlag tre uker opplevde pasienten tre kortvarige episoder med synstap på høyre øye. Nevrolog oppfattet dette som TIA. Kan acitretin ha bidratt til å utløse dette?

SVAR: Acitretin er en vitamin A-analog (retinoid). Det er angitt i preparatomtalen at pasienter som behandles med acitretin og som har kardiovaskulære risikofaktorer må hyppig kontrollere serumlipider og andre risikoindikatorer slik som blodtrykk. Reversibel økning av triglyserider og kolesterol i serum, spesielt hos høyrisikopasienter og ved langtidsbruk, har vært observert ved bruk av høye doser acitricin. En assosiert risiko for aterogenese kan ikke utelukkes dersom disse forholdene vedvarer. Acitretin er kontraindisert ved kronisk unormalt forhøyede blodlipidverdier (1).

Acitretin og TIA
Det er publisert en kasuistikk (2002) som beskriver et tilfelle av iskemisk slag hos en kvinne i 50-årene omlag en måned etter oppstart med acitretin mot psoriasis. Forfatterne fant ingen andre sannsynlige forklaringer på hendelsen enn acitretin, og angir at dette var det første publiserte tilfellet (2). Vi kan ved søk i litteraturen ikke se at det er publisert lignende tilfeller senere.

Enkelttilfeller av hjerteinfarkt og tromboemboliske hendelser er rapportert ved bruk av acitretin etter markedsføring. I bivirkningsdatabasen til WHO finnes det tre meldinger om TIA ved bruk av acitretin, mens det er 19 meldinger om hjerteinfarkt. De fleste av rapportene gjelder imidlertid pasienter med flere legemidler og tilleggssykdommer, og noen vurdering av årsakssammenheng er som oftest ikke gjort * (3). I den norske bivirkningsdatabasen finnes ett rapportert tilfelle av koronart aterom. Noen nærmere beskrivelse av pasienten eller hendelsesforløpet er ikke gitt * (4).

En kilde angir at økte triglyserider og kolesterol og redusert HDL forekom hos 66 %, 33 %, og 40 % av pasientene som fikk acitretin i kliniske studier. Effektene på lipidene var reversible ved seponering. Det er i følge denne kilden for øvrig også rapportert mulige øyebivirkninger av acitretin, men etter vår vurdering er det lite sannsynlig at noe av dette kan føre til synstap slik det er beskrevet hos denne pasienten (Bell's palsy, blepharitis and crusting of lids, blurred vision, conjunctivitis, corneal epithelial abnormality, cortical cataract, decreased night vision, diplopia, itchy eyes or eyelids, nuclear cataract, pannus, papilledema, photophobia, posterior subcapsular cataract, recurrent sties, and subepithelial corneal lesions) (5).

Øvrige legemidler og TIA
Tromboemboliske hendelser er angitt som bivirkninger for flere av de andre legemidlene pasienten har brukt tidligere. Avhengig av for eksempel behandlingsvarighet kan vi ikke med sikkerhet utelukke at noen av disse også kan ha hatt betydning her.

KONKLUSJON
Acitretin kan påvirke lipidprofilen i ugunstig retning med tanke på utvikling av aterosklerose, og dermed på sikt bidra til økt risiko for trombotiske hendelser. Det er beskrevet noen få tilfeller av TIA og lignende hendelser ved bruk av acitretin, men med et lavt antall hendelser og sparsomt med detaljer om pasienter og tidsforløp er det ikke mulig å vurdere i hvilken grad dette har hatt sammenheng med acitretin. Da en slik sammenheng imidlertid heller ikke kan utelukkes, oppfordrer vi spørsmålsstiller til å melde hendelsen som en mistenkt legemiddelbivirkning. Vi kan heller ikke sikkert utelukke at noen av de andre legemidlene pasienten har brukt kan ha bidratt.

*) datauttrekk fra bivirkningsdatabaser representerer ikke WHO eller myndighetenes offisielle syn. Data er innsamlet gjennom spontanrapporteringssystemet og er derfor ikke homogene. Opplysningene kan ikke brukes verken for å dokumentere noen årsakssammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen, eller til å vurdere frekvensen av bivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neotigason. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 07.05.2014).
  2. 2. Royer B, Ziegler F et al. Acitretin-associated thrombotic stroke. Ann Pharmacother. 2002 Dec;36(12):1879-82 (abstract).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 26.08.2015).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 26.08.2015).
  5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Acitretin (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: dd. måned åååå).