Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 4102, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 18.09.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

TNF-alfa-hemmere og septisk artritt

Dato for henvendelse: 18.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 4102, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege ved revmatologisk avdeling spør om oppstartstidspunkt med tumornekrosefaktor-alfa-hemmere (TNF-alfa-hemmere) etter gjennomgått septisk artritt. Det gjelder en pasient psoriasisartritt som fikk septisk artritt mens han brukte Humira (adalimumab).

SVAR: Det er påvist sammenheng mellom bruk av TNF-alfa-hemmere og septisk artritt. I en studie publisert i 2011 undersøkte forfatterne risikoen for septisk artritt i et britisk register over revmatologiske biologiske legemidler. Forekomsten hos 12 000 brukere av TNF-alfa-hemmere ble sammenlignet med forekomsten i 3 700 brukere av andre ikke-biologiske revmatiske midler (DMARDs). Blant pasienter på TNF-alfa-hemmere var insidensraten for septisk artritt 4,2 per 1 000 pasientår (95% KI 3,6 til 4,8), hos pasientene som ikke brukte slike midler var insidensen 1,8 per 1 000 pasientår (95 % KI 1,1 til 2,7). Dette utgjør en mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle septisk artritt, justert hazard ratio (HR) var 2,3 (95% KI 1,2 til 4.4). Det var ingen signifikante forskjeller mellom adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) eller infliksimab. Risikoen for septisk artritt var størst de første månedene etter oppstart (1).

RELIS har ikke identifisert noen studier eller annen litteratur som omhandler oppstart med TNF-alfa-hemmere etter gjennomgått septisk artritt. Det kan være relevant å følge anbefalinger fra andre alvorlige og/eller kroniske bakterieinfeksjoner. I følge preparatomtalen bør adalimumab ikke startes opp hos pasienter med aktive infeksjoner, inkludert kroniske eller lokaliserte infeksjoner før infeksjonene er under kontroll. Videre bør pasienter som utvikler ny infeksjon i løpet av behandling med adalimumab overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisering. Dersom pasienten utvikler en ny alvorlig infeksjon eller sepsis, bør behandling med adalimumab seponeres og passende behandling med antimikrobielle eller antimykotiske legemidler bør startes inntil infeksjonen er under kontroll. Legen bør utvise varsomhet i forbindelse med bruk av adalimumab til pasienter som har hatt gjentatte infeksjoner eller som har underliggende lidelser som predisponerer for infeksjoner, inkludert samtidig bruk av immunsuppressive legemidler (2).

FDA har utstedt en såkalt "black box warning" med tanke på alvorlige infeksjoner. Følgende agens nevnes: Legionella, Listeria, tuberkulose, invasive soppinfeksjoner, virale, parasittiske og andre opportunistiske infeksjoner. Det vises til alvorlige tilfeller og tilfeller med dødelig utgang. Risikofaktorer er alder over 65 år, samtidig bruk av immunsuppressive midler og komorbide lidelser. Overvåkning med tanke på infeksjoner og seponering i tilfelle alvorlig infeksjon eller sepsis (3).

En japansk retningslinje angir pågående infeksjon eller alvorlig infeksjon siste seks måneder som kontraindikasjon (4).

Oppsummering
Bruk av adalimumab og andre TNF-alfa-hemmere er en selvstendig risikofaktor for septisk artritt, men dokumentasjonen på bruk etter gjennomgått septisk artritt er svært begrenset. RELIS kan derfor ikke komme med klare anbefalinger, og vurdering om oppstart må gjøres individuelt. Generelt er det avgjørende at infeksjonen er sanert før man vurderer oppstart med adalimumab eller andre TNF-alfa-hemmere. Pasienten følges særlig opp med tanke på residiv av septisk artritt eller annen alvorlig infeksjon hvis det vurderes at TNF-alfa-hemmer skal reoppstartes.

Referanser
  1. 1. Galloway JB, Hyrich KL et al. Risk of septic arthritis in patients with rheumatoid arthritis and the effect of anti-TNF therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Annals of the rheumatic diseases, annrheumdis152769.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: Ikke oppgitt).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Adalimumab (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 16.09.2015).
  4. 4. Miyasaka N, Takeuchi T et al. Guidelines for the proper use of etanercept in Japan. Modern rheumatology 2006; 16(2): 63-67.