Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4481, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 20.07.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forebyggende behandling mot lungebetennelse med klaritromycin

Dato for henvendelse: 20.07.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4481, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasøyt: Jeg har hatt en kunde i dag som har fått Klacid (klaritromycin) 500 mg 3 ganger ukentlig, det vil si 1 tablett mandag, onsdag, og fredag, forebyggende mot lungebetennelse. Jeg prøvde å undersøke litt om slik dosering og indikasjon, men fant ingenting. Har dere kanskje noen kilder eller forklaring på slik bruk?

SVAR: Klaritromycin er et makrolidantibiotikum med halveringstid på 5,3 timer (7,7 timer for aktiv metabolitt). Preparatomtalen til klaritromycin angir at vanlig dosering er én depottablett på 500 mg daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan dosen økes til 2 depottabletter (totalt 1000 mg) daglig. Behandlingsvarighet er vanligvis 6-14 dager. Forebyggende behandling er ikke beskrevet i preparatomtalen (1).

Bruk av makrolidantibiotika er den viktigste enkeltfaktoren for utvikling av resistens (2). De nye makrolidene leder raskere til resistensutvikling enn penicillinene, og er kun anbefalt som reservepreparater (3). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler (1), ikke minst med tanke på makrolidenes særstilling når det gjelder å være resistensdrivende.

Behandling av pneumoni
I følge nasjonale faglige retningslinjer skal antibiotika alltid gis ved bakteriell pneumoni. De fleste alvorlige pneumonier skyldes pneumokokker, og førstevalg ved behandling er derfor fenoksymetylpenicillin. Ved penicillinallergi eller stor sannsynlighet for mykoplasma- eller klamydiapneumoni gis doksycyklin eller eventuelt erytromycin. Hos pasienter med svekket immunforsvar kan man gi mer bredspektret behandling med amoksicillin (4). Nasjonale retningslinjer anbefaler altså ikke klaritromycin som behandling ved pneumoni.

Oppslagsverket UpToDate foreslår empirisk behandling med makrolider som azitromycin eller klaritromycin ved ukomplisert pneumoni hos pasienter uten signifikant komorbiditet og/eller risikofaktorer for makrolidresistens. Det understrekes imidlertid at makrolider ikke bør gis som monoterapi til pasienter som har fått antibiotika de tre foregående månedene, eller til pasienter som bor i områder med høy grad av makrolidresistens (5).

Streptococcus pneumoniae viser økende resistens for makrolider, og sensitivitetstesting bør derfor utføres ved forskriving av klaritromycin ved pneumoni ervervet utenfor sykehus. Ved sykehussmitte bør klaritromycin brukes i kombinasjon med andre passende antibiotika (1).

Forebyggende behandling med klaritromycin
Nasjonale retningslinjer omtaler ikke forebyggende behandling med antibiotika ved pneumoni (4). Vi har ved søk i oppslagsverk (6, 7) samt PubMed heller ikke funnet spesifikk informasjon om klaritromycin som forebyggende behandling mot pneumoni, eller funnet beskrivelser av tilfeller der klaritromycin har vært gitt i monoterapi med et doseringsintervall som angitt i spørsmålsteksten.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet informasjon i nasjonale retningslinjer eller andre kilder om forebyggende behandling med klaritromycin tre ganger per uke mot pneumoni. Med forbehold om spesielle forhold hos den aktuelle pasienten som vi ikke er kjent med vil et slikt behandlingsregime ikke være å anbefale. Forskrivende lege påtar seg et betydelig større medisinsk og juridisk ansvar ved forskrivning utenfor godkjent indikasjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Klacid OD. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 17. februar 2016).
  2. 2. Berild, D. Nyere makrolider gir hurtigere resistens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 429.
  3. 3. Berild D, Lindbæk M. Antibiotikabruk til bekymring (leder). Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130(20): 2010.
  4. 4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten (Utgitt: 31. oktober 2012).
  5. 5. File, TM. Treatment of community-acquired pneumonia in adults in the outpatient setting. Version 34.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. mars 2016).
  6. 6. Micromedex® 2.0 (online). Clarithromycin (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. juli 2016).
  7. 7. Lexicomp. Clarithromycin: Drug information. Version 205.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 20. juli 2016).