Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4781, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 11.04.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Gurkemeie, blodtrykksmedisiner og HIV-midler

Dato for henvendelse: 11.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4781, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykepleier: En pasient ønsker å starte med gurkemeie. Han bruker fra før amlodipin og kandesartan mot høyt blodtrykk, samt Triumeq (dolutegravir, abakavir, lamivudin) mot HIV-infeksjon. Kan gurkemeie brukes sammen med de aktuelle legemidlene?

SVAR: Generelt om urtebaserte kosttilskudd
Naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter er ikke underlagt de samme kravene til dokumentasjon av sikkerhet, kvalitet eller standardisering som gjelder for legemidler. Det er dermed generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial for slike produkter. I den grad det foreligger dokumentasjon er denne ofte basert på studier av enkeltdroger eller enkeltbestanddeler av en droge. Virkningen av det sammensatte, bruksferdige produktet er dermed ofte ikke dokumentert. Ekstrakter eller oppkonsentrerte produkter kan videre ha større interaksjons- og bivirkningspotensial enn fortynnede produkter. Det finnes også eksempler på at naturmidler har inneholdt andre stoffer, som legemidler eller forurensninger, enn det som er angitt fra produsenten. RELIS anbefaler derfor generelt tilbakeholdenhet ved bruk av slike produkter hos pasienter med alvorlig sykdom.

Potensielle interaksjoner med gurkemeie (curcuma longa)
Interaksjonspotensialet mellom pasientens legemidler og gurkemeie er i liten grad undersøkt. I følge et oppslagsverk over naturmidler har in vitro og dyrestudier vist at gurkemeie potensielt kan hemme enzymer som er involvert i metabolismen og fordelingen av legemidler i kroppen. Dette gjelder cytokrom P450-enzymer som CYP1A1, CYP1A2 og CYP3A4. I tillegg kan gurkemeie hemme uttrykk og aktivitet av transportproteinet P-glykoprotein (P-gp), og kan derfor teoretisk øke absorpsjon av P-gp-substrater (1).

Amlodipin metaboliseres i stor grad av CYP3A4 (2), og kombinasjon med gurkemeie kan teoretisk øke serumkonsentrasjonen av amlodipin. Kandesartan metaboliseres ikke av de ovenfor angitte CYP-enzymene (2).

Preparatomtalen til Triumeq angir at dolutegravir i hovedsak metaboliseres via UGT1A1, men er også et substrat for blant annet CYP3A4 og P-gp. Samtidig administrering med legemidler som hemmer CYP3A4 eller P-gp kan derfor øke plasmakonsentrasjonen av dolutegravir (3). Abakavir og lamivudin er ikke i vesentlig grad substrater for CYP-enzymer eller P-gp (2, 3).

Det kan for øvrig også nevnes at det er rapportert om enkelte tilfeller av levertoksisitet ved bruk av gurkemeiepreparater (4).

KONKLUSJON
Innholdsstoffene i gurkemeie kan potensielt øke serumkonsentrasjonen av blant annet amlodipin og dolutegravir, med dertil økt risiko for bivirkninger. Vi vil derfor fraråde bruk av gurkemeie hos denne pasienten.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines. Turmeric. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 25. mars 2017).
  2. 2. Lexicomp in UpToDate. A) Amlodipine: Drug information, B) Candesartan: Drug information, C) Abacavir: Drug information, D) Lamivudine: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 11. april 2017).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triumeq. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22. februar 2017).
  4. 4. RELIS database 2014; spm.nr. 3434, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no).