Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4871, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 01.08.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Samtidig bruk av vitamin K2-tilskudd og acetylsalisylsyre

Dato for henvendelse: 01.08.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4871, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Kan vitamin K2-tilskudd brukes sammen med Albyl-E (acetylsalisylsyre)? Henvendelse fra allmennlege.

SVAR: Vitamin K er en gruppe av flere beslektede forbindelser med lignende aktivitet. Vitamin K finnes i to hovedformer: fyllokinon/fytomenadion (vitamin K1) og menakinon (vitamin K2). Vitamin K1 tilføres via kosten, og finnes særlig i grønnsaker som spinat og brokkoli. Vitamin K2 dannes av mikroorganismer i tarmfloraen. Vi får også noe menakinon gjennom kosten, særlig fra ost, smør, kjøtt og egg. I kosttilskudd med vitamin K er det vanlig å bruke vitamin K2. Symptomatisk mangel på vitamin K hos ellers friske voksne forekommer imidlertid sjeldent (1). Statens legemiddelverk gikk i 2014 ut med en advarsel om at produkter med vitamin K2 ofte markedsføres bredt med vidløftige påstander om helseeffekter. Det er ikke dekning for mye av det reklamene påstår, og mange av påstandene er ulovlige i følge Mattilsynet (2).

Interaksjon mellom vitamin K og acetylsalisylsyre
Flere av nettstedene som selger vitamin K2-produkter advarer mot bruk av produktene hvis man også bruker blodfortynnende legemidler, uten å spesifisere nærmere hvilke legemidler dette gjelder. Bakgrunnen for advarselen er antagelig at effekten av warfarin, som er en vitamin K-antagonist, kan bli redusert dersom man samtidig inntar større mengder vitamin K enten i form av tilskudd og/eller som matvarer med særlig høyt innhold av vitamin K. De nye, direktevirkende antikoagulasjonsmidlene er ikke vitamin K-avhengige og det er så langt ingen kjente interaksjoner mellom disse og vitamin K. Acetylsalisylsyre er også et "blodfortynnende" middel, men har kun effekt på trombocytter og ikke på koagulasjonssystemet. Vi har ikke funnet spesifikke opplysninger om at vitamin K interagerer med platehemmeren acetylsalisylsyre.

Annet
Naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter er ikke underlagt de samme kravene til dokumentasjon av sikkerhet, kvalitet eller standardisering som gjelder for legemidler. Det er dermed generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial for slike produkter. Det finnes også eksempler på at naturmidler har inneholdt andre stoffer, som legemidler eller forurensninger, enn det som er angitt fra produsenten. RELIS' generelle holdning er derfor at personer med alvorlig sykdom og viktige legemidler bør avstå fra å bruke slike produkter.

KONKLUSJON
Det er neppe noen grunn til å advare spesifikt mot samtidig bruk av acetylsalisylsyre og kosttilskudd med innhold av vitamin K2. Både sikkerhetsprofilen og interaksjonspotensialet for K2-produktene er imidlertid mangelfullt undersøkt, og fravær av dokumentasjon er ikke ensbetydende med at interaksjoner/bivirkninger ikke kan oppstå hos noen pasienter. RELIS anbefaler generelt tilbakeholdenhet ved bruk av kosttilskudd og lignende produkter hos pasienter med alvorlig sykdom.

Referanser