Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 527, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 11.12.2002

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer mot aggresjon hos barn

Dato for henvendelse: 11.12.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 527, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kunde på et apotek har lest i et ukeblad at vitaminmangel kan være årsaken til aggresjon hos noen mennesker. I følge notisen viste en engelsk studie blant unge fengselsinnsatte at gruppen som fikk tilskudd av vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer var innblandet i færre episoder med vold og opposisjon en gruppen som fikk placebo. Kunden spør i den anledning om Möllers Basic kan hjelpe mot aggressivitet hos barn.

SVAR: Det dreier seg trolig om en nylig publisert placebo-kontrollert dobbelt-blind randomisert studie (n=231) som sammenlignet antall voldsepisoder og disiplinære brudd to grupper henholdsvis med og uten kosttilskudd blant unge voksne i fengsel (1).

Endepunktene i studien var delt inn i alvorlige rapporter (vold) og mindre rapporter (andre disiplinærbrudd). Det er et stort spenn i alvorlighetsgrad mellom hendelsene, men forfatterne analyserer likevel alle data samlet. Forfatterne oppgir bare relative tall, og en del data blir ikke oppgitt. Det blir derfor vanskelig å vurdere resultatene fra studien.

Deltagelse i studien varierte fra minimum 2 uker til 9 måneder, med et gjennomsnitt på 142 dager (spredning ikke oppgitt). I gruppen hvor det ble observert minst negative hendelser var det i løpet av 100 persondager i gjennomsnitt 1,2 negative hendelser, og det er derfor lite sannsynlig å bli involvert i en negativ hendelse med 2 ukers deltagelse.

Før studien førte noen deltagere (n=112) diettdagbok som viste at behandlings og kontrollgruppen ikke skilte seg ernæringsmessig fra hverandre, og antall negative hendelser var også likt fordelt mellom gruppene. Siden data om ernæring og negative hendelser ikke ble gitt på individnivå, vet vi ikke om det var individene med mangelfull diett som var involvert i negative hendelser. Det ble ikke opplyst om det var noen endring i dietten i løpet av studien, og biokjemiske målinger var heller ikke tilgjengelige.

Studien har en rekke metodologiske svakheter. Forfatterne spekulerer i at endringer i oppførsel vil være mest tydelig hos de med dårligst diett i utgangspunktet, og at det derfor er nødvendig med oppfølgende studier med biokjemiske målinger for å undersøke om adedkvat ernæring er av betydning i denne sammenhengen. Etter vår mening må resultatene fra denne studien tolkes med varsomhet, og man kan ikke ekstrapolere resultatene fra observasjoner av unge fengselsinnsatte til barn.

MÖLLERS BASIC
En dagsdose Möller's Basic består av 2 kapsler, hvorav den ene inneholder vitaminer og mineraler, og den andre inneholder omega-3 fettsyrer (eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA)) (2).

Hjernen inneholder store mengder DHA og arakidonsyre (AA). Med bakgrunn i dette er det i flere review artikler diskutert om DHA kan spille en rolle i kognitiv utvikling (3-5). DHA og AA akkumulerer raskt i sentralnervesystemet i siste trimester, og i de første 12-18 levemånedene.

Vi har funnet få studier som har undersøkt effekten av essensielle fettsyrer på barns adferd. En studie sammenlignet adferd hos gutter mellom 6-12 år med lav og høy plasmakonsentrasjon av fettsyrer. Studien inkluderte barn med og uten attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Forfatterne fant mer adferdsproblemer i gruppen med lav plasmakonsentrasjon av omega-3 (6). Denne studien har en rekke metodologiske svakheter, og man skal derfor være varsom med å tillegge resultatene for stor betydning. I en annen dobbelt-blind studie (n=63) ble det undersøkt om DHA supplement i 4 måneder kunne redusere symptomer på ADHD hos barn i alderen 6-12 år (7). Til tross for at plasmanivåene hos gruppen som fikk DHA var 2,6 ganger høyere ved studiens slutt enn hos placebogruppen, var det ingen statistisk signifikant bedring i ADHD symptomer.

Vi har ikke funnet studier som har undersøkt effekten av tilskudd av vitaminer og mineraler på aggresjon hos barn.

Både for høyt og for lavt inntak av vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer kan være skadelig. Det svenske Livsmedelsverket anbefaler at livsnødvendige næringsemner tilføres i tilstrekkelige mengder gjennom kostholdet. I perioder hvor maten gir utilstrekkelig tilførsel, kan man over en kortere periode bruke vitamin- og mineraltilskudd (8). Anbefalt daglig inntak for barn av vitaminer og mineraler er å finne på Livsmedelsverkets nettsider (8). Innholdet av enkelte vitaminener og mineraler i Möllers Basic ligger over Livsmedelsverkets anbefalinger for enkelte aldersgrupper.

Konklusjon
Det foreligger ikke data som gir grunnlag for å trekke endelig konklusjon om tilskudd av essensielle fettsyrer, vitaminer og mineraler har effekt mot aggresjon hos barn.

Referanser
  1. 1. Gesch CB. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. Randomised, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry 2002; 181: 22-8.
  2. 2. http://www.petermoller.no/
  3. 3. Horrocks LA. Health benefits of docosahexaenoic acid (DHA). Pharmcol Res 1999; 40 (3): 211-25.
  4. 4. Weinwright PE. Dietary essential fatty acids and brain function: a developmental perspective on mechanisms. Proc Nutr Soc 2002; 61(1): 61-9.
  5. 5. Carlson SE. Docosahexaenoic acid and arachidonic acid in infant development. Semin Neonatol 2001; 6(5): 437-49.
  6. 6. Stevens LJ: Omega-3 fatty acids in boys with behavior, learning, and health problems. Physiol Behav 1996; 59: 915-20.
  7. 7. Voigt RG. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of docosahexaenoic acid supplementation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr 2001; 139 (2): 189-96.
  8. 8. http://www.slv.se