Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5866, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 10.10.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kan inntak av løvetann, brennesle og/eller "black seed oil" påvirke effekten av HIV-medisin?

Dato for henvendelse: 10.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5866, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykepleier: Er det noen holdepunkter for at inntak av løvetann, brennesle eller "black seed oil" kan påvirke effekten av følgende HIV-medisiner (inntatt samtidig): Emtricitabin, tenofovir eller Tivicay (dolutegravir)? Aktuell pasient har høy virus-load nå.

SVAR: Potensielle interaksjoner
RELIS anbefaler generell tilbakeholdenhet ved bruk av naturmidler hos pasienter med alvorlig sykdom, samt hos pasienter som bruker legemidler som kan være særskilt utsatte for interaksjoner. Interaksjonspotensialet for naturmidler er generelt mangelfullt undersøkt, og vi har ikke funnet studier hvor man har undersøkt eventuelle interaksjoner mellom løvetann, brennesle eller "black seed oil" og de nevnte HIV-medisinene. Dette betyr ikke at man kan utelukke eventuelle interaksjoner, enten farmakokinetiske (absorpsjon, metabolisme eller eliminasjon) eller farmakodynamiske (virkemåte).

Ifølge et anerkjent oppslagsverk over naturmidler kan substanser i løvetann (Taraxacum officinale) muligens påvirke effekten av noen enzymer som kan være involvert i legemiddelmetabolisme gjennom å hemme CYP1A2 og indusere UDP-glukuronosyltransferase (1). Sistnevnte er et såkalt fase-2-enzym som er involvert i glukuronidering. Disse enzymene er ikke oppgitt å være involvert i metabolismen av verken emtricitabin eller tenofovir (2, 3), men dolutegravir angis å primært metaboliseres gjennom glukuronidering via UGT1A1 (som er en undergruppe av UDP-glukuronosyltransferase) (2, 3). UGT1A3 og UGT1A9 angis også å være involvert (i tillegg til CYP3A4) (2). Substanser som induserer UGT1A1 vil potensielt kunne redusere plasmakonsentrasjonen av dolutegravir, og kan dermed redusere den terapeutiske effekten av denne HIV-medisinen (2). Selv om det ikke spesifikt er undersøkt er det altså plausibelt at løvetann kan redusere serumkonsentrasjon og effekt av dolutegravir gjennom å indusere metabolismen av dette legemidlet.

Ut over dette synes det å være lite dokumentasjon for eventuelle farmakokinetiske interaksjoner mellom disse naturmidlene og legemidler (1). Vi kan nevne at absorpsjon av dolutegravir angis å kunne reduseres ved samtidig inntak av magnesium,- aluminium-, jern- og kalsiumsalter samt multivitaminer, trolig som følge av dannelse av tungtløselige komplekser i mage-/tarmkanalen (2, 4). Vi kan ikke utelukke at det kan være substanser tilstede i noen av disse urtene/naturmidlene som ved samtidig inntak kan nedsette effekten av dolutegravir, men dette er ikke undersøkt.

Bruk av de nevnte naturmidlene hos pasienter med HIV
Flere studier har vist at pasienter med HIV og AIDS ofte også bruker naturmidler, og i en afrikansk studie var Nigella sativa (black seed - svartfrø på norsk) blant de hyppigst brukte naturmidlene (5). Et par kasuistikker beskriver mulig gunstig effekt av dette naturmidlet hos pasienter med HIV, men det er vanskelig å avgjøre årsakssammenheng basert på enkelttilfeller (6). Vi har ikke funnet studier hvor effekten av Nigella sativa/black seed på HIV-infeksjon er undersøkt (1, 6). Laboratorieforsøk har antydet mulig HIV-hemmende effekt av substanser i både løvetann (Taraxacum officinale) og brennesle (Urtica dioica) (1, 7, 8), men det er nødvendig med flere og ikke minst kliniske studier, før man kan konkludere noe om eventuell gunstig effekt. Resultat fra studier på enkeltsubstanser i en droge er ikke nødvendigvis representative for inntak av drogen. Til tross for relativt hyppig bruk av noen av disse urtene/naturmidlene hos HIV-pasienter er sikkerheten ved slik bruk ikke dokumentert, herunder hvorvidt det kan forekomme interaksjoner med HIV-midler.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet spesifikk dokumentasjon for interaksjon mellom løvetann, brennesle eller "black seed oil" og de nevnte HIV-medisinene, men løvetann er angitt å kunne hemme enzymet som er viktigst i metabolismen av dolutegravir. Inntak av løvetann hos pasienter som bruker dolutegravir kan dermed potensielt føre til redusert serumkonsentrasjon av dolutegravir og dermed redusert effekt av denne medisinen.

Vi kan heller ikke utelukke eventuelle farmakokinetiske eller farmakodynamiske interaksjoner mellom de andre naturmidlene og pasientens HIV-medisiner. Vi anbefaler at det sendes bivirkningsmelding på det aktuelle tilfellet (basert på mistanke om mulig interaksjon).

Referanser
  1. 1. Natural Medicines. a) Dandelion, b) Stinging Nettle, c) Black Seed. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Lest: 10. oktober 2019).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Emtriva, b) Tenofovir disoproxil, c) Tivicay. https://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 10. oktober 2019).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. a) Emtricitabine, b) tenofovir, c) dolutegravir: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 10. oktober 2019).
  4. 4. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 19. oktober 2019).
  5. 5. Endale Gurmu A, Teni FS et al. Pattern of traditional medicine utilization among HIV/AIDS patients on antiretroviral therapy at a university hospital in northwestern Ethiopia: a cross-sectional study. Evid Based Complement Alternat Med 2017:1724581
  6. 6. Yimer EM, Tuem KB et al. Nigella sativa L. (Black cumin): a promising natural remedy for wide range of illnesses. Evid Based Complement Alternat Med 2019: 1528635.
  7. 7. Férir G, Vermeire K et al. Synergistic in vitro anti-HIV type 1 activity of tenofovir with carbohydrate-binding agents (CBAs). Antiviral Res 2011; 90(3): 200-4.
  8. 8. Han H, He W et al. Inhibitory effect of aqueous Dandelion extract on HIV-1 replication and reverse transcriptase Activity (abstract). BMC Complement Altern Med 2011;11:112.